Vandaag is het startsein gegeven voor de implementatie van de regionale mobiliteitsdienstverlening (3e herstelpakket). Deze aanpak moet mensen die door de coronacrisis zonder werk zitten of binnenkort hun baan dreigen te verliezen zo snel mogelijk weer aan het werk helpen.

Rijk, VNG, Divosa, UWV en de sociale partners bezegelden de samenwerking met een gezamenlijke intentieverklaring. Hierover informeren minister Koolmees en staatssecretaris Van ‘t Wout de Tweede Kamer in een brief.

Uitwerking sociaal pakket/herstelpakket

De mobiliteitsdienstverlening is een concrete uitwerking van het sociaal pakket (ofwel herstelpakket) dat het kabinet in augustus jl. presenteerde ter ondersteuning van de economie en arbeidsmarkt. In totaal heeft het kabinet voor het herstelpakket 1,4 miljard  uitgetrokken.

Regionale Mobiliteitsteams gefaseerd aan de slag

In elke regio komt een regionaal mobiliteitsteam en is een ontschot budget beschikbaar voor het begeleiden van mensen naar werk. De implementatie van deze regionale teams verloopt in fasen. De regio’s Groot Amsterdam, Midden-Brabant en Midden-Utrecht zijn als eerste gestart. De bedoeling is dat er werkendeweg geleerd wordt, op basis van de hier opgedane ervaringen kan de aanpak worden verfijnd.

Landelijk dekkend netwerk

Uiteindelijk ontstaat er komend voorjaar een landelijk dekkend netwerk van 35 regionale mobiliteitsteams. De centrumgemeenten hebben de regie op de samenwerking in de arbeidsmarktregio’s en werken hierbij nauw samen met de regiogemeenten, UWV, sociale partners en onderwijs.

Handreiking ter toelichting

De mobiliteitsdienstverlening hangt nauw samen met andere onderdelen van het herstelpakket, namelijk een regionale aanpak jeugdwerkloosheid, ondersteuning bij heroriëntatie van zelfstandig ondernemers (zie onderaan dit bericht) en extra middelen voor het inzetten van praktijkleren. In een handreiking zijn de inhoudelijke en financiële kaders toegelicht. Deze handreiking is bedoeld als eerste informatie voor alle deelnemende partijen en zal de komende tijd aangevuld en geactualiseerd worden zodra er meer informatie beschikbaar is.

Advies VNG

De VNG adviseert gemeenten die op een later moment kunnen starten om ter voorbereiding op de implementatie van de mobiliteitsdienstverlening alvast het gesprek hierover aan te gaan in de eigen regio. Via de website van de VNG en het VNG-forum Werk en Inkomen worden gemeenten op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.