De projectenpool ‘Van denken naar doen’ is vanaf 20 mei 2019 van start. Vanuit deze pool faciliteert het programmateam Geweld hoort nergens thuis (GHNT) regio’s, via gemeenten, om hun plannen en projecten van papier naar praktijk te brengen. Of met andere woorden: Van denken naar doen.

Het doel is om zo knelpunten uit de dagelijkse praktijk structureel op te lossen.

Het gaat om aanvragen voor een bedrag vanaf € 25.000 tot € 100.000.

Lokale en/of regionale projecten

Lokale of regionale projecten die een structurele bijdrage leveren aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling komen in aanmerking voor een financiële impuls, die kan zorgen voor een versnelling, verdieping of een verbreding van een structurele aanpak en het oplossen van knelpunten. Deze financiële impuls past in de algemene ondersteuning die het programmateam GHNT biedt ten behoeve van de regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Hiervoor is in 2019, 2020 en 2021 per jaar een bedrag van 3 miljoen euro beschikbaar.

Actielijnen

Een randvoorwaarde bij de selectie van de projecten is dat ze een bijdrage leveren aan één van de drie actielijnen en de daarbij behorende bouwstenen. Zo is er een directe lijn met de realisatie doelstellingen van het programma GHNT. De drie actielijnen zijn:

  1. Eerder in beeld
  2. Stoppen en duurzaam oplossen
  3. Met aandacht voor specifieke doelgroepen. 

Criteria

Samen met de leerkringen, het kernteam en de stuurgroep van het programma GHNT zijn, naast het al genoemde algemene uitgangspunt, nog een vijftal aanvullende criteria benoemd, waarop projecten worden getoetst om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning. Het zijn geen uitsluitende criteria en het gewicht, dat aan de criteria wordt gegeven, hangt af van het project. Vanuit de projectenpool: ‘Van denken naar doen’ wordt een extra (financiële) impuls gegeven, het gaat dus niet om langdurige financiering of om grote bedragen.

Financiering

Omdat het doel is om initiatieven van onderaf te steunen met zo min mogelijk administratieve belasting, zijn we uitgekomen op een werkwijze waarbij de aanvraag en de financiële afhandeling via een gemeente in de regio moet lopen. Het is dus van belang dat er vooraf een goede afstemming is tussen de regionale projectleiders en contactpersonen (centrum)gemeenten in de regio. Andere organisaties kunnen helaas niet rechtstreeks een beroep doen op de projectenpool, maar zullen dit altijd via de regionale projectleiders en de contactpersonen centrumgemeenten moeten doen.

Proces 

De uitvraag wordt gedaan bij de regionale projectleiders en/of de contactpersonen van de centrumgemeenten via een e-mail en een aankondiging op het platform GHNT. Aanvragers hebben vanaf de datum van de uitvraag acht weken de tijd om te komen tot een projectvoorstel met begroting. De beoordelingscommissie heeft, na die acht weken, twee weken nodig om de projectvoorstellen te toetsen aan de criteria en de thematiek. Na die twee weken wordt de aanvrager persoonlijk via email of telefonisch op de hoogte gesteld van het besluit en volgt een schriftelijke bevestiging.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op via info@geweldnergensthuis.nl.