De beoogde pilotgemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen gaan begin 2019 met het ministerie van Veiligheid en Justitie, de VNG en ketenpartners aan de slag met de pilot voor de ontwikkeling van de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV’s).

De VNG en het ministerie van JenV ondertekenden donderdag 29 november een akkoord over de ontwikkeling van LVV’s.

Theo Weterings, burgemeester van Tilburg en commissievoorzitter Bestuur en Veiligheid ondertekende namens de VNG.

Onderdeel van de samenwerkingsafspraak is dat de Bed-Bad-Broodvoorzieningen (BBB) zoveel mogelijk in eenzelfde tempo worden afgebouwd als de LVV-capaciteit wordt opgebouwd.

Voor wie zijn LVV's bedoeld?

De LVV’s zijn bedoeld voor vreemdelingen:

  • die de gehele asielprocedure hebben doorlopen
  • geen recht hebben op een verblijfsvergunning
  • maar om uiteenlopende redenen (voorlopig) niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst

Omdat uitgeprocedeerde asielzoekers niet meer in aanmerking komen voor rijksopvang, komt deze specifieke groep nu vaak op straat terecht. Voor deze ongewenste situatie moet een netwerk van LVV’s een oplossing bieden.

Onderdak niet vrijblijvend

In de LVV’s krijgt deze specifieke groep vreemdelingen straks onderdak. Dit is echter niet vrijblijvend. De vreemdelingen moeten meewerken aan een bestendige oplossing voor hun situatie, wat in veel gevallen neerkomt op terugkeer.

Daarbij kunnen ze rekenen op begeleiding en ondersteuning door organisaties in de vreemdelingenketen en lokaal actieve maatschappelijke organisaties. In deze samenwerking zoeken zij naar reële oplossingen voor elke vreemdeling in de LVV.

Pilots

In de vijf beoogde deelnemende gemeenten wordt stap voor stap bekeken welke aanpak het beste werkt. Op basis van de kennis en ervaring die in de pilots is opgedaan, wordt besloten hoe de LVV’s er precies uit komen te zien.

Het is de bedoeling dat het landelijke netwerk van LVV’s nog binnen deze kabinetsperiode wordt opgezet. Als de pilot met de vijf locaties succesvol verloopt, is het de bedoeling dat de LVV’s worden uitgebreid naar acht locaties.

Meer informatie