Het kabinet wil de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) nog op een aantal punten wijzigen. Dat moet gebeuren in de Evaluatiewet WNT. Daarnaast moet de werkingssfeer worden vergroot: dat wordt geregeld in het wetsontwerp WNT-3.

De algemene WNT-norm voor 2017 is vastgesteld op €181.000. De toepasselijke wet- en regelgeving voor 2017 is gepubliceerd.

WNT-3

De WNT is op dit moment alleen van toepassing op topfunctionarissen, maar met WNT-3 wil minister Plasterk de werkingssfeer uitbreiden naar alle werknemers in de (semi)publieke sector. Het wetsvoorstel is in het voorjaar van 2016 in consultatie gebracht en zal op korte termijn aan de Raad van State worden voorgelegd ter advisering.

Evaluatiewet WNT

De voorgestelde wijzigingen in de Evaluatiewet gaan over het schrappen van het bonusverbod en het mogelijk maken van de van-werk-naar-werkbepalingen. Het wetsvoorstel Evaluatiewet WNT is 17 januari aan de Tweede Kamer aangeboden. Minister Plasterk heeft de Tweede Kamer gevraagd om het wetsvoorstel met de grootste voorrang te behandelen.

Standpunt VNG

De VNG heeft bij herhaling te kennen gegeven geen voorstander van WNT-3 te zijn. Het levert veel administratieve druk op, en draagt in onze sector niet bij aan het gestelde doel. Bovendien biedt de Cao een goed ordeningsinstrument.

Samen met het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen en andere ketenpartners zal de VNG zich inzetten tegen WNT-3. De nadruk zou eerst moeten liggen op het reguleren van topinkomens voor topfunctionarissen. Daarnaast moet een goede kennisoverdracht gestimuleerd worden, zodat de uitvoerbaarheid van de WNT in gemeenten vergroot wordt.

Meer informatie