2020 is het jaar van 5G, want dit jaar worden de eerste sets van frequenties geveild. Gemeenten krijgen op verschillende manieren met de effecten hiervan te maken. Om daar zo goed mogelijk ondersteuning aan te kunnen bieden start de VNG dit jaar het programma 5G. 

De uitrol van 5G moet goed worden voorbereid, ook door gemeenten. Daarom geven wij hierbij de laatste stand van zaken rond alle ontwikkelingen.

Wijziging wetsvoorstel

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is bezig om het wetsvoorstel, waarop gereageerd kon worden, te wijzigen. Meer dan 20 gemeenten hebben een bijdrage geleverd. EZK heeft twee overleggen met gemeenten georganiseerd om deze reacties te bespreken. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten hebben VNG en GPKL gezamenlijk een aantal wijzigingen voorgesteld, vooral rond het verplicht toestaan van plaatsing van small cells  op de gemeentelijke infrastructuur. Deze reactie is ook inbreng geweest voor een artikel in iBestuur 

Impact nieuwe Telecomwet

Het Ministerie van EZK doet onderzoek naar de impact van de nieuwe Telecommunicatiewet op de processen en organisatie van gemeenten. Het Antenneconvenant is in december 2019 met een jaar verlengd. Dit geeft de mogelijkheid om de ontwikkelingen rond de nieuwe Telecomwet in het convenant van 2020 op te nemen; zie nieuwsbericht  

Veilingsregelement frequentieveiling

Het veilingsregelement voor de frequentieveiling van het 700MHz, 1400MHz en 2100MHz spectrum is geconsulteerd. Belangrijk voor gemeenten is dat hierin staat dat er een dekking van 98% met een snelheid van 8mbps vereist is. Hier kunt u terugvinden hoe het Agentschap dit gaat meten: internetconsultatie

Voordat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de 26 GHz-band frequenties gaat uitgeven wil het een goed inzicht krijgen in de marktvraag voor deze frequenties op dit moment en wat de verwachtingen zijn voor de komende jaren. De ontvangen reacties worden gebruikt om het verdere (uitgifte)beleid voor deze band vorm te geven. De VNG coördineert een reactie. 

Gezondheidseffecten 5G

Er is bij sommige mensen onrust over de gezondheidseffecten van 5G. Gemeenten ontvangen regelmatig brieven hierover van bezorgde burgers. In het algemeen kan verwezen worden naar het Kennisplatform EMV. Hier wordt alle kennis rond EMV bij elkaar gebracht. Daarnaast kunt u zich ook wenden tot de GGD wanneer er vragen zijn over het effect op de gezondheid.

Wetenschappelijke adviesorganen zoals de World Health Organisation (WHO) en de Gezondheidsraad concluderen dat in het wetenschappelijk onderzoek geen bewijzen zijn gevonden voor negatieve effecten op de gezondheid door blootstelling aan elektromagnetische velden onder de blootstellingslimieten, zie kennisplatform.

De conclusie van een recent onderzoek van het Agentschap Telecom en de RIVM is dat de blootstelling onder de limieten valt.

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij programmamanager 5G Rudolf van der Berg, via rudolf.vanderberg@vng.nl). Gemeenten kunnen zich bij hem aanmelden voor deelname aan een mailinglijst rond 5G.

Meer informatie