Sinds begin 2017 wordt er in Brussel onderhandeld over de Europese notificatierichtlijn. De VNG voert een actieve lobby en krijgt regelmatig vragen van gemeenten. Daarbij wordt ook steeds vaker gevraagd naar het verband tussen de dienstenrichtlijn en bestemmingsplannen.

Notificatierichtlijn

De EU notificatierichtlijn is een voorstel van de Europese Commissie om de notificatiebepaling uit de dienstenrichtlijn aan te passen. De belangrijkste wijziging is dat voorgenomen maatregelen die van invloed zijn op het dienstenverkeer, voorafgaand aan de vaststelling moeten worden genotificeerd in plaats van achteraf. Het gaat daarbij om een consultatieperiode van drie maanden met een mogelijkheid van een extra standstill periode van drie maanden en de noodzaak van een positief besluit van de Commissie voor vaststelling van de maatregelen.

Notificatierichtlijn en bestemmingsplannen

In januari 2018 heeft het EU Hof van Justitie aangegeven dat de dienstenrichtlijn van toepassing kan zijn op ruimtelijke ordening (Visser Vastgoed tegen gemeente Appingedam, zaak C-31/16).  Dit heeft gezorgd voor veel vragen bij gemeenten over de gevolgen van deze uitspraak. Daarbij is een verband gelegd met de notificatiebepalingen uit de dienstenrichtlijn.

VNG-standpunt en lobby

De VNG heeft er vanaf het begin op ingezet om het Commissievoorstel zo aangepast te krijgen, dat de regeldruk en de inbreuk op het gemeentelijk besluitvormingsproces zoveel mogelijk worden beperkt. In de loop van de onderhandelingen zijn veel van onze bezwaren weggenomen. Voor bestemmingsplannen is ingezet op een uitzondering, zodat definitief vast komt te staan dat deze plannen, en in de toekomst ook de omgevingsplannen uit de Omgevingswet, inderdaad niet genotificeerd hoeven te worden.

Vervolg

Inmiddels zijn de onderhandelingen in een impasse beland en is onduidelijk wat er zal gebeuren. De VNG blijft het dossier volgen en wacht de verdere ontwikkelingen af. De notificatieplicht voor bestemmingsplannen blijft hierdoor wel een open einde. De komende maanden zal de VNG samen met het Rijk met de Europese Commissie spreken om te kijken of er op informele basis afspraken kunnen worden gemaakt voor een uitzondering op de notificatieplicht voor bestemmingsplannen. Tevens zal de VNG samen met het Rijk een handreiking opstellen voor gemeenten over het Visser Vastgoed-arrest. Deze acties staan ook in een kamerbrief.

Meer informatie