Tot op heden konden gemeenten en aanbieders (nieuwe) jeugdhulpaanbieders registeren bij het Inspectieloket Sociaal Domein. Zo kwamen deze aanbieders in beeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Deze functie komt te vervallen.

Enkele gemeenten hebben registratie bij het Inspectieloket opgenomen in hun contracteisen. Om te voorkomen dat er tijdens de inkoop onduidelijkheden ontstaan, informeren wij gemeenten nu over het vervallen van het loket.

2021: meldplicht nieuwe en bestaande aanbieders

Voor goed toezicht op de kwaliteit en veiligheid in de jeugdhulp blijft het van belang dat de IGJ zicht heeft op alle aanbieders. Daarom wordt er volgend jaar een meldplicht voor alle jeugdhulpaanbieders ingevoerd. Dit is onderdeel van de (Aanpassingswet) Wet toetreding zorgaanbieders ((A) Wtza), die naar verwachting op 1 juli 2021 in werking treedt.

De meldplicht houdt in dat alle nieuwe jeugdhulpaanbieders zich voorafgaand aan het leveren van zorg digitaal moeten melden bij de IGJ. Ze worden dan gewezen op de kwaliteitseisen en vullen een korte vragenlijst in. Op grond van de vragenlijst kan de IGJ een risico-inschatting maken. Enkele categorieën jeugdhulpaanbieders zijn van de meldplicht uitgesloten, zoals gemeenten en jeugdhulpaanbieders die uitsluitend vervoer leveren.

Nieuwe jeugdhulpaanbieders die zich vóór inwerkingtreding van de (A)Wtza inschrijven bij de Kamer van Koophandel, worden aangeschreven om zich alvast vrijwillig te registreren.

Ook bestaande aanbieders moeten zich na inwerkingtreding van de wet melden. Per Algemene maatregel van bestuur kunnen bepaalde categorieën aanbieders – zoals degenen die al bekend zijn bij de IGJ - van de meldplicht worden uitgesloten.

Meer informatie