De Juiste Zorg op de Juiste Plek is een initiatief van zorgpartijen. Het gaat om het voorkomen van (duurdere) zorg (preventie), het verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis), en het vervangen van zorg door andere zorg (bijvoorbeed door e-health). Gemeenten hebben hierin een sleutelrol.

Zij zijn bij uitstek een motor voor de realisatie van 'de juiste zorg op de juiste plek' en een toekomstbestendig zorgstelsel. Willen we echt werk maken van de houdbaarheid van de zorg en de beheersbaarheid van de zorgkosten, dan vraagt dat om een andere verhouding tussen rijksoverheid en gemeenten, en een ander samenspel van gemeenten, zorgverzekeraars en Rijk.

Wat hebben gemeenten nodig?

In een aan de Tweede Kamer gericht position paper benoemt de VNG de randvoorwaarden voor gemeenten om hun sleutelrol waar te kunnen maken:

 • Passende financiering.
  Kostenreductie in de zware zorg kan niet zonder investeringen in de basis.
 • Concrete afspraken die samenwerking stimuleren.
  Als zorgvragen integraal worden beoordeeld kan snel de best passende ondersteuning of zorg worden ingezet.
 • Het respecteren van de bedoeling van de Wmo: maatwerk leveren. 
  Voor mensen die zorg nodig hebben, moet dat goed geregeld zijn: zo dicht mogelijk bij huis en passend bij de individuele behoefte.
 • Sturen op resultaat in plaats van verantwoorden op details.
  De uitvoeringspraktijk wordt daardoor wendbaarder en sneller in staat om in te spelen op individuele behoeften en maatschappelijke veranderingen. Administratieve druk maakt bovendien het werk in de zorg minder aantrekkelijk.
 • Een minder rigide afbakening van Wmo en Wlz.
  De VNG pleit voor een vloeiender overgang tussen de Wmo en de Wlz, ook financieel.
 • Datakoppeling. 
  Door elkaars data te koppelen kan inzicht worden verkregen in de gemeenschappelijke opgaven van gemeenten, zorgverzekeraars en aanbieders. Dat kan weer helpen om samen gefundeerde keuzes te maken op strategisch en tactisch niveau.

Meer informatie

De Tweede Kamer houdt op 18 februari een Ronde Tafel Gesprek over de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Hieronder het door ons (met oog op de Ronde Tafel) aan de Kamer verzonden position paper.