De € 150 miljoen compensatie uit het coalitieakkoord, voor invoeringskosten van de Omgevingswet in 2022, is nu beschikbaar gesteld. Dit was in de meicirculaire al aangekondigd.

Omgevingswet

Paragraaf 3.2.2 en bijlage 3.2.2 van de septembercirculaire geven de toelichting en de specifieke bedragen per gemeente. Over de compensatie in komende jaren, die al wel in het coalitieakkoord zijn opgenomen, volgt in latere circulaires meer informatie. Het coalitieakkoord spreekt van € 110 miljoen in 2023, € 70 miljoen in 2024 en € 80 miljoen in 2025.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Ook ten behoeve van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is de compensatie voor invoeringskosten 2022 nu verwerkt: € 25 miljoen. Paragraaf 3.2.3 en bijlage 3.2.3 geven de details en de verdeling van deze middelen over de gemeenten. In paragraaf 3.2.3 wordt aangegeven dat er na inwerkingtreding een structurele compensatie van € 10 miljoen volgt. Een advies over een alternatieve verdeelsleutel voor deze compensatie wordt op dit moment voorbereid. 

Meer informatie

Bekijk de Septembercirculaire gemeentefonds 2022 (rijksoverheid.nl)