De Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017 is vastgesteld door de algemene rijksarchivaris namens de minister van OCW. Dit is gebeurd na afhandeling van de zienswijzen die ingebracht waren in het kader van de publieke procedure voor terinzagelegging.

In de Selectielijst zijn de bewaartermijnen van archiefbescheiden vastgelegd.

Aanpassingen

De ingebrachte zienswijzen gaven aanleiding tot een aantal aanpassingen en verduidelijkingen in de selectielijst. In een aanvulling op bijlage 7 is daarvan een overzicht opgenomen.

Vanaf 1 januari 2017

De Selectielijst 2017 is vastgesteld met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017. De Selectielijst is dus van toepassing op archiefbescheiden opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 2017.

Oude selectielijst afgesloten

Bij het vaststellingbesluit is de oude Selectielijst archiefbescheiden gemeentelijke en intergemeentelijke organen 2012 afgesloten. Deze blijft van toepassing op archiefbescheiden ontvangen of opgemaakt in de periode van 1 januari 1996 tot 1 januari 2017.

SelectTool geactualiseerd

Een geactualiseerde versie van de SelectTool is beschikbaar. De Handreiking gebruik selectielijst en de Excel-versie van de opsomming van archiefbescheiden, waarmee gefilterd kan worden op taakgebied, zijn bijgewerkt.

Meer informatie