De algemene rijksarchivaris heeft namens minister Slob (BVOM) de Selectielijst archiefbescheiden gemeenten en intergemeentelijke organen 2020 vastgesteld. In de selectielijst zijn de bewaartermijnen vastgelegd van stukken die vanaf 1 januari 2020 zijn opgemaakt en ontvangen.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant 11143 van 26 februari 2020. Daarmee is het hanteren van de bewaartermijnen verplicht geworden.

Selectielijst 2020

De Selectielijst 2020 is een actualisatie van de Selectielijst 2017 die was voorbereid door de Adviescommissie Archieven. Dat was nodig in verband met wijzigingen in wet- en regelgeving, het toevoegen van nieuwe bewaartermijnen voor onder meer algoritmes en redactionele verbeteringen. In het ontwerp zijn in overleg met het Nationaal Archief enkele redactionele aanpassingen aangebracht. Er zijn geen zienswijzen aangeboden in het kader van de procedure voor terinzagelegging. In de Selectielijst 2020 is in bijlage 8 een overzicht van de wijzigingen opgenomen.

Handreiking en Selecttool

De SelectTool zijn reeds geüpdatet.

Afsluiting oude selectielijst

De Selectielijst voor gemeenten en intergemeentelijke organen 2017, zoals vastgesteld op 23 juni 2017 nr. NA/2017/1217430 door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Stcrt. 2017, 38013) is afgesloten per 31 december 2019. Deze blijft van toepassing op archiefbescheiden die zijn opgemaakt en ontvangen tussen 1 januari 2017 en 31 december 2019.

Meer informatie