De VNG heeft de minister van Wonen en Milieu een brief gestuurd. Hierin vragen wij minister Van Veldhoven haar besluit te heroverwegen om een aanwijzing te geven aan de gemeente Katwijk om op voormalig vliegveld Valkenburg snel woningen te realiseren.

Vliegveld Valkenburg is gesloten in 2006. Mede door de woningbouwcrisis maar ook door verschil van inzicht tussen het Rijksvastgoedbedijf RVB (eigenaar van de locatie) en de gemeente (verantwoordelijk voor het bestemmingsplan) over wat er op de locatie aan soorten woningen moeten verrijzen, is er nog steeds geen overeenstemming in de vorm van een contract.

Woningbouwplan vliegveld Valkenburg

De gemeente Katwijk volgt het beleid van de regio, gericht op het realiseren van minimaal 25% sociale woningbouw, 20% middeldure bouw en maximaal 55% duurdere woningen op nieuwbouwlocaties. De provincie heeft ingestemd met deze regionale woonagenda. Er is woningnood en vooral lagere en middeninkomens komen er niet meer tussen op de woningmarkt. Katwijk wil daar iets aan doen, geheel in lijn met wat het Rijk en de landelijke politiek van gemeenten vraagt. Ook de agent en de leerkracht moeten kunnen wonen in Katwijk.  

Het Rijk dat eigenaar is van de gronden wil de gronden via inschrijving verkopen aan een ontwikkelaar en vreest dat door het voorgestelde programma van de gemeente de verkoopopbrengst beperkt wordt.

Oproep VNG

In de brief stelt de VNG dat het Rijk eindverantwoordelijk is voor het nationaal ruimtelijk beleid én woonbeleid. Vanuit het woonbeleid wordt de bouw van betaalbare woningen (sociaal en middelduur) gestimuleerd. De VNG verzoekt de minister daarom om het RVB te vragen de door de gemeente voorgestelde overeenkomst te ondertekenen en de gronden tegen de getaxeerde prijs zo snel mogelijk aan de gemeente of marktpartijen te verkopen. De gemeente kan dan snel het bestemmingsplan vaststellen en de bouwaanvragen afhandelen.

Meer informatie