Als het Rijk de beleidsvrijheid van gemeenten beperkt met het stellen van allerlei eisen, dan moet ze ook bereid zijn de portemonnee te trekken. Ook zou het Rijk het sociaal domein integraal moet behandelen en niet vanuit hun eigen wetten moeten blijven aanvliegen.

Dit zijn een aantal aanbevelingen van de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) aan het Rijk. Het ROB-signalement 'Ondertussen in Den Haag: 10 aanbevelingen aan het Rijk’ gaat in op de vaak ingesleten gewoontes bij de samenwerking tussen Rijk en gemeenten bij de decentralisaties.

Enkele constateringen

De Raad constateert onder andere een ‘recentralisatie-tendens’ die op onderdelen binnen alle drie de wetten zichtbaar is. Zoals de invoering van het Wmo-abonnementstarief, de verplichte inrichting van beschutte werkplekken en de verplichte samenwerking in de jeugdzorg. Ook is het is belangrijk dat Rijk en gemeenten als gelijkwaardige partners met elkaar in gesprek zijn en samenwerken.

Meer informatie

Het signalement vindt u op de site van de ROB. 

Bron: nieuwsbericht Binnenlands bestuur (21 juni 2019)