Minister Slob stelt van 2019-2021 € 15 miljoen beschikbaar voor regionale en lokale omroepen. Het gaat om samenwerkingsactiviteiten, terwijl een deel van het bedrag kan worden aangewend voor pilots rond streekomroepen.

Dit laatste gebeurt op aandringen van Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen NLPO en VNG en dankzij een breed ondersteunde Kamermotie.

Volgens de minister erkent het kabinet hiermee dat de vorming van streekomroepen kan bijdragen aan de professionalisering van het lokale omroepveld.

Publiek omroepbestel: waarde voor het publiek

Op 14 juni heeft minister Slob de Kamerbrief ‘Visie toekomst publiek omroepbestel: waarde voor het publiek’ laten verschijnen. Hij stelt daarin o.a.: ‘Dit is wat de publieke omroep voortbrengt: publieke waarden met een publiek belang, verbindend en onderscheidend, bedoeld voor alle Nederlandse burgers.

In de uitvoering van deze functie vormt de publieke omroep een eigenstandige maatschappelijke waarde in zichzelf. Daar betalen mensen voor en dat geeft hen recht op een publieke omroep die onafhankelijk en in alle opzichten kwalitatief sterk en onderscheidend is en die niemand buitensluit.’  

Landelijk meer ruimte voor regionale omroepen

De minister wil meer samenwerking tussen de landelijke en regionale omroepen. Er is sinds enige tijd een pilot met regionale vensterprogrammering op net 3 van de landelijke omroep. Op termijn wil de minister het derde net omvormen tot een kanaal waarvan het zenderprofiel overwegend gericht is op aanbod met een regionaal karakter onder de merknaam: NPO Regio. Dit naast de bestaande kinder- en experimenteerprogrammering op dit net.

Verdere samenwerking regionale en lokale omroepen

De verdere samenwerking tussen regionale en lokale publieke omroepen biedt naar het oordeel van de minister kansen voor het vergroten van de kwaliteit en professionaliteit van lokale journalistiek.

Het kabinet stelt daarom incidenteel € 15 miljoen voor de jaren 2019 – 2021 beschikbaar deels voor van de versterking hiervan. De benodigde dekking wordt deze zomer binnen de bestaande budgettaire kaders ingepast en verwerkt in de Miljoenennota. Dit aanvullend op de project-subsidieregeling ‘Innovatie en samenwerking regionale publieke media-instellingen’, die geldt van 1 april 2019 tot 1 april 2024.   

Stimulering streekomroepen       

De Kamerbrief verwijst ook naar het Regeerakkoord, waarin vermeld wordt dat het kabinet zich beraadt op de wijze van organisatie en financiering van de lokale omroepen. Ter uitwerking is er op 12 februari 2019 een adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur en de Raad voor het Openbaar Bestuur gestuurd. Het advies wordt in september 2019 verwacht. Het kabinet hecht eraan niet vooruit te lopen op de resultaten.

Wel wordt een deel van de bovengenoemde € 15 miljoen aangewend voor pilots rond streekomroepen. In een separate brief van 14 juni stelt de minister dat hij in overleg met de minister van BZK, de NLPO en de VNG, gaat bezien hoe de middelen voor de pilots rond streekomroepen het beste kunnen worden ingezet conform de Kamermotie Sneller c.s, ook in samenhang met de subsidieregeling voor de regionale omroepen.

Meer informatie