In de decembercirculaire 2019 Gemeentefonds zijn voor de 350 deelnemende gemeenten de bedragen 2020 tot en met 2022 in het kader van de decentralisatie-uitkering/DU Brede Regeling Combinatiefuncties/BRC opgenomen.

Door toedoen van de Algemene Rekenkamer en een overvraagd budget kunnen gemeenten vanaf het lopende jaar de DU niet meer tussentijds aanpassen.

DU’s onder de loep

Meerjarige zekerheid en actualisering Bestuurlijke afspraken

  • Meerjarige zekerheid

De Algemene Rekenkamer heeft in het Verantwoordingsonderzoek 2018 opgemerkt dat het Rijk in bepaalde gevallen bestuurlijke voorwaarden stelt bij de toekenning van een decentralisatie-uitkering, die de beleids- en bestedingsvrijheid van decentrale overheden beperken. Als reactie heeft het kabinet twee sporen en oplossingsrichtingen geschetst. Het eerste spoor is herziening van de Financiële-verhoudingswet. Het streven is de wet aan te passen in 2021. Het tweede spoor is gericht op een beoordeling van nieuwe en bestaande uitkeringen via de fondsen. Voor de DU BRC 2019-2022 heeft dit geleid tot de noodzaak van meerjarige zekerheid voor gemeenten.

  • Actualisering Bestuurlijke afspraken

In november jl. zijn gelet op het bovenstaande de geactualiseerde Bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022 door het Rijk en VNG geaccordeerd. Nu de decembercirculaire 2019 Gemeentefonds er is kunnen deze ondertekend worden.

DU BRC 2019-2022: doelen onveranderd en rijksmiddelen verruimd

  • Doelen onveranderd
    In juni 2018 hebben het Rijk en de VNG drie doelen afgesproken bij de DU BRC 2019-2022. Deze blijven onveranderd. Een leven lang inclusief sporten, bewegen en beoefenen van culturele activiteiten mogelijk maken. Lokale verbindingen tot stand brengen en uitbouwen van sport en cultuur met andere gemeentelijke beleidsdomeinen en voorzieningen. Nauwe samenwerking realiseren van aanbieders in de sport- en cultuursector, aansluiting zoeken bij meer informele vormen van sport, bewegen en cultureel actief zijn plus versterken en innoveren van aanbieders/vrijwilligersorganisaties.
     
  • Rijksmiddelen verruimd
    De rijksmiddelen zijn per 2019 verruimd eerst met 650 fte voor sport en later met 50 fte voor cultuur. Samen gaat het om € 73,3 miljoen voor afgerond 3.665 fte combinatiefunctionarissen/ buurtsportcoaches/cultuurcoaches in Nederlandse gemeenten. Het Rijk betaalt € 20.000,- per fte, de gemeenten organiseren hierbij een cofinanciering van € 30.000,-. In 2020 is de DU inclusief index loonkosten € 75 miljoen, in 2021 en 2022 wordt dit bedrag opgehoogd met het accres Gemeentefonds. Gelet op het overvraagde budget is het maximale gemeentelijke deelnamepercentage 132% i.p.v. 140%.

Monitor 2019 zeer positief

De 347 gemeenten die deelnemen in 2019 geven in de ‘Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties’ van het Mulier Instituut aan op 1 september 2019 92% van het beoogde aantal oftewel 3.400 fte gerealiseerd te hebben, het gaat om 5.800 personen. Per 31 december 2019 is 98% c.q. 3.578 fte van de beoogde 3.667 fte aan de slag. 82 gemeenten blijven nog wat achter.

Meer informatie