Het ministerie van IenW heeft vervoersregio’s en provincies gevraagd om locaties aan te wijzen voor fietsenstallingen bij ov-knooppunten. Volgens het Klimaatakkoord draagt het Rijk € 75 miljoen hieraan bij, op basis van cofinanciering. Indien nodig kunt u uw provincie of vervoersregio hierop attenderen. 

De fiets is een duurzaam en gezond alternatief voor de auto. Door het reizen per fiets en trein te bevorderen kan CO2-uitstoot worden voorkomen of verminderd. Daarom is in het Klimaatakkoord hiervoor geld uitgetrokken.

Het ministerie vraagt provincies en vervoersregio’s voor 1 mei een lijst te sturen van stallingslocaties die op korte termijn urgent zijn en waarvoor bestuurlijk draagvlak bestaat. Hen wordt verzocht bij de betrokken gemeenten te checken of zij van plan zijn om te investeren in extra stallingen bij treinstations. Een van de voorwaarden is dat de stallingen circulair worden gebouwd. 

Reactie VNG

De VNG vindt het een goede zaak dat het Rijk geld ter beschikking stelt voor fietsparkeren bij stations. Maar wij zijn niet tevreden dat het Rijk hieraan 40% bijdraagt, zodat de regionale bijdrage 60% moet zijn. De VNG heeft immers gepleit voor een 50-50 verdeling. Ook vindt de VNG het een gemiste kans dat de financiering alleen geldt voor stallingen bij treinstations en niet bij andere ov-knooppunten. 

Meer informatie