In opdracht van de VNG ontwikkelde Berenschot een rekentool voor de berekening van de tarieven voor Wmo-huishoudelijke hulp en -begeleiding. De rekentool helpt gemeenten en zorgaanbieders het gesprek over kosten en tarieven te voeren, op transparante wijze en in lijn met de AMvB Reële prijs.

De rekentool heeft als doel de partijen op een transparante en eenvoudige manier in staat te stellen om kostprijzen in kaart te brengen voor de Wmo-voorzieningen Hulp bij het Huishouden (hbh) en individuele begeleiding. De (Excel-)tool is voorzien van een uitgebreide handleiding, daarmee hopen we dat dit instrument behulpzaam zal zijn bij de onderhandelingen over reële tarieven.

Jaarlijkse actualisatie

De tool houdt rekening met de verschillende toepasselijke cao’s: VVT, GHZ, GGZ en Sociaal werk. De rekentool wordt ieder jaar rond januari geactualiseerd in verband met wijzigingen in de cao’s. De actuele versie publiceren we primair op de VNG-site. Op de websites van de andere betrokken partijen is een link naar de rekentool te vinden.

Betrokken partijen

De rekentool is een product van een zorgvuldig proces en ontwikkeld in overleg met Actiz, VGN, Zorgthuisnl en GGZ Nederland. Deze partijen hadden samen met de VNG zitting in de begeleidingsgroep. Zij hebben het instrument door hun achterban laten toetsen op transparantie en eenvoud. Op verzoek van de VNG hebben vijf gemeenten de tool beoordeeld. Na verwerking van de opmerkingen van de achterbannen is de rekentool voorgelegd aan de Autoriteit Consument en Markt, haar opmerkingen zijn eveneens verwerkt.

Soorten data

In de tool wordt gerekend met drie soorten data, afhankelijk van de mate waarin ruimte en noodzaak bestaat voor lokale invulling (zie hiervoor ook de legenda op de oranje tabbladen):

  • ‘vaststaande data’ zoals cao-gebonden kosten
  • ‘suggesties’ zoals opslagen sociale lasten, waarbij landelijke cijfers beschikbaar zijn als suggestie voor lokaal gebruik
  • ‘open data’ die per definitie lokaal verzameld moeten worden

Differentiatie mogelijk

De tool berekent een kostprijs per uur voor zowel hulp bij het huishouden als individuele begeleiding. In deze berekening wordt de AMvB Reële prijs gevolgd. Zowel direct cliëntgebonden tijd als niet-direct cliëntgebonden tijd kan declarabel zijn. De tool biedt de mogelijkheid om te differentiëren op basis van lokale afspraken over declarabele tijd (administratietijd kan bijvoorbeeld wel of niet declarabel zijn).

Verschillende vormen van begeleiding

Door de rekentool meermaals in te vullen met verschillende schalen/periodieken kan de kostprijs voor verschillende vormen van begeleiding (bijvoorbeeld basis en specialistisch). Eventueel kunnen ook andere variabelen als productiviteit variërend worden ingevuld. De  rekentool maakt onderscheid tussen individuele begeleiding ‘op locatie’ en 'thuis’. Onder 'thuis' verstaan we individuele begeleiding bij de cliënt thuis of in het cliëntsysteem. Onder 'op locatie' verstaan we individuele begeleiding op locatie van de aanbieder.

Toepasbaarheid

De rekentool berekent kostprijzen per uur en is daarmee het gemakkelijkst te gebruiken bij PxQ-afspraken. Maar dit instrument kan ook gebruikt worden als input voor resultaatbekostiging, arrangementen of populatiebekostiging. Immers om goed onderbouwde tarieven te bepalen voor resultaten, arrangementen of populatiebudgetten is het noodzakelijk om een goed onderbouwde inschatting van het gemiddelde aantal uur zorg per traject of per inwoner per jaar te bepalen. De uitkomst (een kostprijs per uur) kan vervolgens vermenigvuldigd worden met het aantal uur om te komen tot een tarief voor resultaat/arrangement of budget voor een populatie.