In 2017 wordt een vrijval uit het BTW-compensatiefonds aan de algemene uitkering verondersteld van € 157 miljoen. In de meerjarenraming van de septembercirculaire wordt een stijging van die vrijval geraamd van € 170 miljoen in 2018.

Volgens deze raming loopt die vrijval in de jaren 2019-2022 nog verder op. In werkelijkheid is in de toekomst echter een daling van de huidige vrijval van € 157 miljoen te verwachten.

Sinds 2015 geldt een plafond voor het BTW-compensatiefonds. De omvang van het BTW-compensatiefonds groeit jaarlijks met het accrespercentage van de algemene uitkering.

Indien gemeenten in een jaar minder op het BTW-compensatiefonds declareren, valt het bedrag dat onder het plafond overblijft, vrij aan de algemene uitkering. Declareren gemeenten in een jaar meer op het BTW-compensatiefonds dan er aan middelen in zitten, dan wordt het tekort in het fonds aangevuld met geld uit de algemene uitkering.

In 2017 valt naar verwachting € 157 miljoen uit het BTW-compensatiefonds vrij aan de algemene uitkering. Door een na-ijleffect van de recessie is de woningbouwproductie laag en zijn ook de daarmee samenhangende investeringen van gemeenten laag. Er wordt daarom minder bij het BTW-compensatiefonds gedeclareerd, zodat er geld overblijft.

De komende jaren wordt echter een stijging van deze investeringen verwacht. Daarnaast nemen de uitgaven van gemeenten jaarlijks toe door inflatie en bevolkingsgroei.

De septembercirculaire 2017 gaat ervan uit dat de uitgaven van gemeenten niet groeien. Dat is de reden dat de vrijval uit het BTW-compensatiefonds toeneemt naar een bedrag van € 622 miljoen in 2022.

In werkelijkheid is het beroep op het BTW-compensatiefonds vanaf 2018 veel groter dan de bedragen in de septembercirculaire. Er valt daardoor vanaf 2018 minder geld vrij aan de algemene uitkering in het Gemeentefonds. De plus € 170 miljoen in 2018 uit de circulaire wordt waarschijnlijk een negatief bedrag.

Meer informatie