8 regio’s starten eind oktober met pilots om hun regionale schakelfunctie bodem te ontwikkelen. Met die schakelfunctie gaan ze voorzien in de behoefte van gemeenten aan kennis over de verschillende uitdagingen voor overheden, zowel boven als in de bodem. De VNG leidt dit programma in samenwerking met IenW.

In gemeenten en de regio liggen grote opgaven voor woningbouw, duurzame energie, vergroening, klimaatadaptatie en kringlooplandbouw. Deze opgaven doen een groot beroep op de (nog schaars beschikbare) ruimte, zowel boven als onder het maaiveld. Voor de bodem leidt dat tot nieuwe en soms ook zeer complexe vraagstukken, zowel ordenings- als kwaliteitskwesties. Voorbeelden zijn:

  • Grote steden willen meer regie op de ondergrondse inrichting in de stad, omdat de ondergrondse ruimte in delen van de stad schaars is
  • De energietransitie vraagt veel ruimte in de bodem, zowel voor nieuwe installaties als voor ondergrondse infrastructuur
  • Gemeenten willen in hun klimaatadaptatieplannen gebruikmaken van natuurlijke eigenschappen van de bodem, zoals voor waterberging en vergroening
  • Er zijn problemen met kwetsbare bodems, bijvoorbeeld door bodemdaling, verdroging of verzilting

Kennis beschikbaar maken

De kennis die nodig is voor deze uitdagingen en het samenspel daartussen is aanwezig, maar niet altijd op de plek waar deze nodig is. Regionale schakelfuncties gaan helpen om deze kennis beter beschikbaar te maken. De 8 regio’s gaan op 27 oktober van start. Het Programma Regionale schakelfuncties bodem loopt tot november 2022. 

Doet uw gemeente niet mee in een pilot, maar wilt u wel betrokken worden? U kunt aansluiten bij de kick off op 27 oktober, of de volgende bijeenkomst op 25 januari. Of u kunt uw gemeente aanmelden voor het vervolgtraject na de pilots. U kunt hiervoor contact opnemen met Diana van Dorresteijn.

Meer informatie