De ministeriele regeling 'Tijdelijk regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19'is gepubliceerd. De Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s) kunnen nu formeel aan de slag. Met deze aanvullende crisisdienstverlening kunnen mensen die door de coronacrisis geen werk meer hebben, geholpen worden aan een baan.

De afgelopen maanden hebben de eerste koploperregio’s zich onder regie van de centrumgemeenten ingespannen om de organisatie van de eerste RMT’s op poten te zetten.

Nu snel werkzoekenden helpen 

VNG is blij dat de regeling nu officieel gepubliceerd is en dat de arbeidsmarktregio’s van start kunnen. Zij heeft gemeenten de afgelopen maanden ondersteund bij de voorbereiding en organisatie en zal dit ook de komende tijd blijven doen.

VNG uitte onlangs nog zorgen bij de minister van SZW, onder andere over de complexiteit van de regeling en dat deze relatief veel administratieve lasten met zich mee brengt voor gemeenten. Gelet op de aard van de regeling en de samenwerking is het begrijpelijk dat dit voor een deel onvermijdelijk is.

De VNG zal er echter op blijven sturen dat de beschikbare capaciteit zoveel mogelijk wordt ingezet voor het ondersteunen van werkzoekenden en dat uitvoerende medewerkers waar mogelijk worden ontlast op de administratieve kant van de dienstverlening. Daarbij moet er nadrukkelijk sprake blijven van intensief contact met de regionale uitvoering en een lerende praktijk, zodat de regeling de uitvoering ondersteunt bij het aan het werk helpen van mensen.

Dienstverlening mobiliteitsteams

De dienstverlening op maat bestaat uit een aanpak in 35 regionale mobiliteitsteams. Daarbij staat centraal wat de mensen nodig hebben om weer aan het werk te komen. Deze passende dienstverlening bestaat uit extra begeleiding en waar nodig loopbaanadvies, (om)scholing, scholing via praktijkleren in het mbo en hulp bij schulden. Ongeacht of mensen inkomen uit werk of een uitkering hebben. Hierbij is bijzondere aandacht voor jongeren, mensen uit de doelgroep Banenafspraak en zelfstandig ondernemers.

Deze nieuwe aanpak is een van de vier onderdelen van het sociaal pakket, dat deel uitmaakt van het derde steun- en herstelpakket van de Rijksoverheid. De aanpak hangt dus ook nauw samen met de regionale aanpak van jeugdwerkloosheid en de ondersteuning bij heroriëntatie voor zelfstandig ondernemers.

Samenwerkingspartners

In de regionale mobiliteitsteams werken de rijksoverheid, gemeenten, UWV, SBB, werkgeversorganisaties, vakbonden en onderwijsinstellingen samen in een arbeidsmarktregio.

Meer informatie