'Het is niet alleen een technische verandering, het is een cultuurverandering! Daarom is het belangrijk dat we op tijd beginnen!’ Aldus wethouder Lodders op de tweede bijeenkomst over de rechtmatigheidsverantwoording.

Deze tweede bijeenkomst over de wetwijziging waarbij het college vanaf het boekjaar 2021 verantwoording gaat afleggen over de rechtmatigheid werd op 1 februari gehouden in Almere.  

De accountant zal dan geen oordeel meer geven over de rechtmatigheid in zijn controleverklaring. De rechtmatigheidsverantwoording van het college wordt dan onderdeel van de getrouwheidsverklaring van de accountant.

Bij de bijeenkomst waren aanwezig de gemeenten Almere, Bunnik, Leiden, Zaanstad en Zeist, aangevuld met hun huisaccountant. Ook de commissie BBV, BZK, de NBA en de VNG waren present.

Belang wetswijziging

In zijn welkomstwoord benadrukte wethouder Lodders (Almere) het belang van de wetswijziging. Het sluit naadloos aan op zijn kijk op politieke aanspreekbaarheid. ‘Als bestuurders moeten we deze wetswijziging aangrijpen om het belang van rechtmatigheid en van een goede beheersing onder de aandacht te brengen, zowel bij directie als de lijn’. Verder benadrukte de wethouder dat het niet alleen gaat om beheersing van processen, maar vooral om het versterken van cultuur (houding en gedrag) en bewustzijn binnen de organisatie. Daarom is het belangrijk dat we op tijd beginnen!’

 

Discussie

Uit de gevoerde discussie blijkt dat het onderwerp leeft! Lang werd gesproken en gediscussieerd over de vraag ‘hoe waarborg je dat de wetswijziging écht van toegevoegde waarde is voor de organisatie, waarmee je de cultuur verandert, bewustwording kweekt en de kwaliteit van de interne beheersing verbetert’. Met het (concept)voorstel dat nu voorligt blijkt dat lastig en nog niet heel eenduidig. Ook lijkt de rol van de accountant met de wetswijziging nauwelijks te wijzigen, terwijl juist de verantwoordelijkheid van accountant overgaat naar het college.

Aandachtspunten komende periode

De bijeenkomst werd afgesloten met een sessie over de diverse rollen die bij deze wetswijziging om de hoek komen kijken. Dit zijn de raad, het college, de ambtelijke organisatie en de accountant. Hieruit is ook gebleken dat de onderlinge verantwoordelijkheden op dit moment nog niet geheel duidelijk zijn. Dit zijn nog wel punten waar de komende periode nog aandacht voor moet zijn. Afgesproken is om eind 2019 nogmaals bij elkaar te komen en te kijken waar we dan staan. Op dat moment is ook meer informatie beschikbaar over de wetswijziging en de uitwerking van de commissie BBV.

Meer weten en hoe blijf ik op de hoogte?

De bijeenkomst in Zeist en in Almere zijn op gemeentelijke initiatief tot stand gekomen. De setting was dan ook kleinschalig. Gezien de landelijke belangstelling organiseert de VNG samen met gemeente Uden binnenkort een bredere bijeenkomst over de rechtmatigheidsverantwoording en de ‘verbijzonderde interne controle’ (VIC). Deze bijeenkomst zit vol. BZK zal ook tijdens de BZK regiodagen aandacht besteden aan dit onderwerp. Middels VNG.nl houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in dit proces. Voor de zomer verwacht de VNG het concept wetsvoorstel ter consultatie te ontvangen. Ook is er dan meer duidelijkheid vanuit de commissie BBV over de uitwerking (model, scope en criteria).  

Tips

Het is nu nog niet duidelijk wat er concreet gaat veranderen, maar wij adviseren u hierop niet te wachten. In onderstaand web-bericht ‘Rechtmatigheidsverantwoording in jaarrekening van gemeente’ geven wij u alvast tips om dit gesprek te voeren binnen uw gemeente.

Meer informatie