Rechtmatigheid is het handelen in overeenstemming met wet- en regelgeving. Door de coronacrisis verloopt de zorgverlening (deels) anders dan waar in de regelgeving en overeenkomsten met zorgaanbieders van werd uitgegaan. Dit kan formeel tot onrechtmatigheden leiden.

Hiermee wordt niet gedoeld op fraude maar op een uitvoeringspraktijk in crisistijd die niet overeenkomt met de juridische uitgangspunten die gelden in een normale situatie.

Betalingen aan zorgaanbieders

Door de coronacrisis vinden er bijvoorbeeld betalingen plaats door gemeenten aan zorgaanbieders vanuit continuïteitsoverwegingen, waarbij later blijkt dat hier geen prestaties tegenover staan. Denk ook aan betalingen van meerkosten die vallen buiten het raamwerk van bestaande overeenkomsten.

Gewenst of zelfs noodzakelijk

Vooral bij de omzetvergoeding (geen levering van prestaties) kunnen rechtmatigheidsproblemen optreden. Vanuit het beleid kan deze betaling gewenst of zelfs noodzakelijk zijn, maar het kan zonder aanvullende acties ook tot onrechtmatigheden leiden.

Oplossingsrichtingen in notitie

Maatregelen om de rechtmatigheid te herstellen zijn zeker mogelijk, maar vergen ook een bestuurlijke weging met het oog op de daaraan verbonden administratieve lasten. De werkgroep rechtmatigheid heeft daarom een notitie opgesteld met 3 oplossingsrichtingen: 

  • wijziging van de overeenkomst
  • subsidiebeschikking
  • finale afrekening

Meer informatie

De notitie behandelt de rechtmatigheid betreffende:

  • reguliere zorgverlening
  • zorgverlening in een andere vorm
  • meerkosten
  • vergoeding van omzet, ook als daar geen levering van prestaties tegenover staat

Zie ook