Namens gemeenten brengt de VNG het aanbod is voor omgevingswetsoftware in kaart. Hiervoor is begin juni een marktverkenning geopend onder bestaande en nieuwe leveranciers.

Verschillende leveranciers hebben hier al op gereageerd. De antwoorden die ze hebben gegeven, evenals continue actualisaties hierop, zijn in zijn geheel beschikbaar voor gemeenten.

Openbare antwoorden

De openbare antwoorden kunt u hier in een totaallijst in Excel downloaden. Dit document bevat alleen de antwoorden waarvoor de leverancier toestemming heeft gegeven voor openbare publicatie.

De complete lijst

Wilt u als gemeente de actuele antwoorden inzien, dan kunt u deze opvragen via omgevingswet@vng.nl. U ontvangt dan de meest actuele antwoorden van alle leveranciers, een oplegnotitie en een totaallijst in Excel. Ook wordt u dan automatisch op de hoogte gehouden van updates van deze antwoorden en van antwoorden van nieuwe leveranciers. De complete lijst met antwoorden mag alleen door de individuele gemeente worden gebruikt en niet worden gedeeld met andere bevoegde gezagen of derden.

Doel van de marktverkenning

Het doel van deze marktverkenning is een concreet beeld te krijgen van het (toekomstige) aanbod van leveranciers van omgevingswetsoftware op de onderdelen VTH software, Plansoftware en software voor toepasbare regels. De resultaten van de uitvraag bieden gemeenten inzicht bij de verwerving van software ter voorbereiding op de Omgevingswet. Zowel leveranciers die softwareproducten en/of -diensten aanbieden gericht op de Omgevingswet, als leveranciers die dat voornemens zijn, kunnen zich via de marktverkenning presenteren aan gemeenten.

De vragen uit de marktverkenning zijn gericht op het brede aanbod van (componenten van) Omgevingswetsoftware zoals gemeenten dit per 1-1-2021 geïmplementeerd moeten hebben. Denk aan de software voor vergunningverlening waarmee een gemeente per 2021 is aangesloten op het Omgevingsloket van de DSO landelijke voorziening. Daarnaast gaat een aantal vragen in op de periode na 2021. Daarbij ligt de focus op een integraal samenhangende oplossing met aanvullende functionaliteiten.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op vng.nl