In een reactie op de internetconsultatie wet invoering leerrecht laat de VNG weten dat gemeenten de richting van deze wet ondersteunen. Het is belangrijk om het recht op ontwikkeling vast te leggen en hier middels een wet vorm aan te geven. Toch ligt er volgens ons nog een grote opgave om tot inclusief onderwijs te komen.

De initiatiefwet kan daaraan bijdragen, maar is nog niet helemaal de gewenste overgang naar leerrecht. Het blijft daarnaast onduidelijk hoe dit wetsvoorstel zich de verhoudt tot het gelijktijdig voorliggende wetsvoorstel voor een doorbraakaanpak. Het lijkt erop dat men daarin hetzelfde probleem vanuit een andere gedachte benaderd wordt. Daarnaast mist de verbinding met de verbeteragenda passend onderwijs, de ontwikkelingen rond onderwijszorgarrangementen en de PoVo-wetgeving.

Wet invoering leerrecht

Dit betreft een initiatiefwet, ingediend door Kamerlid Paul van Meenen. De Leerplichtwet wordt aangepast op het recht op onderwijs, zoals vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag. Jongeren krijgen het recht op zo volledig mogelijke ontplooiing. De positie van de jeugdarts op school wordt expliciet en versterkt. Samenwerkingsverbanden krijgen een meldingsplicht bij de jeugdarts bij (dreigende) uitval, zodat er tijdig adequate maatregelen worden geformuleerd vanuit het ondersteuningsplan van de samenwerkingsverbanden.

Meer informatie