De VNG heeft eerder dit jaar na invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) geconstateerd dat een kleine groep medewerkers, die naast hun salaris een WW, ZW- of WIA-uitkering ontvangen, nadelige effecten kunnen ervaren.

Deze effecten treden op bij de keuze voor de (maandelijkse) uitbetaling van het IKB en de uitbetaling van de reservering van de vakantietoelage in het overgangsjaar 2017.

Oplossing: wetgeving aanpassen

Een oplossing om deze nadelige effecten te beperken is om de wetgeving aan te passen (sociale zekerheidswetgeving en fiscale wetgeving) aan een moderne arbeidsvoorwaarde als het Individueel Keuzebudget.

Nadelige effecten zijn naast korten op uitkeringen ook te zien bij de behandeling van de ambtsjubileumgratificatie door de Belastingdienst. Dit is teleurstellend omdat de IKB-regeling uitvoerig door de Belastingdienst is beoordeeld en getoetst en de nadelige effecten juist kwetsbare groepen treft.

Oproep VNG

VNG en IPO hebben daarom in april jl. de verantwoordelijke bewindspersonen van het ministerie van SZW en ministerie van Financiën per brief opgeroepen om tot oplossingen te komen die liggen in aanpassing van wetgeving of de uitvoeringsregels van het UWV en de Belastingdienst.

Reactie ministerie van SZW

Na ruim drie maanden wachten op een reactie heeft het ministerie van SZW namens het ministerie van Financiën gereageerd op de oproep van de VNG en IPO. In de reactie geeft SZW weer dat de Belastingdienst en UWV constateren dat werkgevers die werken met een IKB, geen aangifte hoeven te doen van de opgebouwde of gereserveerde rechten in het IKB om ongewenste kortingen op uitkeringen te voorkomen.

All-in-loonsystematiek

SZW geeft aan dat het UWV uitgaat van het loon op de polis administratie. Daarbij worden werkgever met het IKB fiscaal behandeld via de systematiek van zgn. “all-in verloning”. All-in verloners zijn werkgevers die in de fiscale aangifte geen opbouw en opname van vakantietoeslag hoeven op te geven in de loonaangifte. Bij de all-in loonsystematiek wordt de opbouw en opname in het aangiftetijdvak als loon opgenomen en zijn de diverse bronnen (loonbestanddelen in IKB) niet apart geadministreerd  / gemarkeerd.

In de praktijk blijkt juist dat de Belastingdienst en het UWV een andere lezing en uitvoering aan het IKB geven. Dit leidt ertoe dat medewerkers met een uitkering nadelige effecten kunnen ervaren. Tenslotte geeft SZW tot onze verbazing aan dat er geen regelgeving wordt aangepast, terwijl de VNG en het IPO hier wel om gevraagd hebben.

Vervolg

Wij verwachten van SZW, de Belastingdienst en het UWV dat zij ten aanzien van het IKB een duidelijk, uitvoerbaar en gezamenlijk standpunt innemen. Met dit standpunt laat SZW medewerkers met uitkeringen in de kou staan. Naar aanleiding van de reactie van SZW en het ministerie van Financiën gaat de VNG met de vakbonden in overleg.

Meer informatie

Lees hieronder de brief van VNG en IPO aan het ministerie van SZW (die aan het ministerie van Financiën heeft dezelfde inhoud) en de reactie hierop van het ministerie van SZW.