'Als het advies van de commissie Knottnerus ter harte wordt genomen, hebben we zeker vertrouwen in het welslagen van het experiment. De adviescommissie heeft veel van onze eerdere input serieus bekeken en meegenomen in het advies.' 

Aldus de bestuurlijke werkgroep cannabis van de VNG, onder voorzitterschap van burgemeester Theo Weterings, in reactie op het advies van de commissie-Knottnerus over de invulling van het voorstel experiment gesloten coffeeshopketen. De werkgroep stuurde het ministerie van VenJ afgelopen dinsdag (3 juli) een uitgebreide reactie op het advies. (Zie voor de brief onderaan dit bericht).


Update: het kabinet maakte vrijdagmiddag zijn besluit bekend naar aanleiding van het advies. Zie:

Volksgezondheid op eerste plaats

De VNG heeft volksgezondheid altijd op 1 gezet als reden en doel voor het experiment. 'Het is dan ook goed te zien dat in het adviesrapport veel aandacht is voor aanvullende preventieve maatregelen om onwenselijke effecten van het experiment te vermijden', schrijf de werkgroep. Er wordt onder andere ingezet op voorlichting, communicatie, goed verkoperschap en ook geadviseerd om een nieuw 'P'(preventie)-criterium toe te voegen.

Eerste reactie

Bij de presentatie van het adviesrapport (op 20 juni) wees de VNG in een eerste reactie op twee andere belangrijke punten in het advies:

 • De commissie stelt dat 'het benodigde aantal gemeenten dient te volgen uit de precieze opzet en een goede afspiegeling van de Nederlandse situatie.'  De VNG is het daamee eens: experimenten die beperkt van omvang zijn, leiden slechts beperkt tot nieuwe kennis en inzichten. De commissie vraagt aandacht voor representatie van de diversiteit aan gemeenten in Nederland zoals geografische spreiding.

 • De commissie adviseert om het experiment 'niet ongeacht de resultaten af te bouwen, en de bevindingen eerst te wegen alvorens te beslissen over het vervolg.' Ook de VNG heeft er steeds voor gepleit de experimenten niet zonder meer na vier jaar stop te zetten. Een abrupt einde na vier jaar is uit bedrijfsecomisch opzicht een serieuze belemmering voor telers en coffeeshophouders om deel te nemen het experiment. Bovendien is het zonde succesvolle experimenten stop te zetten.

In de reactie van de bestuurlijk werkgroep (gelieerd aan de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid) komen verder nog de volgende onderwerpen ter sprake:

'Verkooppunten'

 • Het is goed dat de adviescommissie spreekt van 'verkooppunten', het adviesrapport geeft ruimte voor andersoortige verkooppunten buiten de klassieke coffeeshops (zoals Social Cannabis Clubs) als er maar aandacht is voor goed verkoperschap, het geven van voorlichting en signaleren van problematisch gebruik.
   
 • Hoewel de adviescommissie stelt dat in een gemeenten álle verkooppunten mee moeten doen, wordt er ook ok ruimte geboden aan gemeenten om (gemotiveerd) verkooppunten uit te kunnen sluiten van deelname aan het experiment. Met oog op het streven naar een schone sector is de werkgroep blij dat de adviescommissie die mogelijkheid onderschrijft. 

Betrek de sector

 • Het advies vraagt veel aandacht voor het inrichten van een zo transparant mogelijk proces in de cannabisketen. En vooral ook aandacht voor een gevarieerd assortiment en kwaliteit van cannabis.
   
 • De VNG heeft gevraagd vooral ook met de sector zelf te gaan praten. Alle kennis en deskundigheid is nodig om lokale experimenten te kunnen laten slagen.

Extra aandachtspunten

 • Aandacht voor lokaal maatwerk, ook bij de handhaving van het zogeheten Ingezetenen-criterium (I-criterium). Er zijn, zoals ook de commissie nadrukkelijk stelt, verschillen in regionale verhoudingen en in vereisten van effectiever overlastbestrijding. Dat geldt ook voor het bedienen van de 'lokale markt' van cannabisgebruikers, die kunnen zelfs verschillen tussen grensgemeenten.
   
 • Gebruik de de voorbereidingsfase voor het experiment als testperiode als het gaat om (kwaliteit en variëteit) van het assortiment van cannabisproducten.

Vervolg

Veel staat of valt bij de nadere uitwerking, een aantal zaken krijgt ook nog vervolg in een tweede advies van de commissie-Knottnerus. De bestuurlijke werkgroep schrijft het proces 'goed te (zullen) volgen en input te willen geven, ook bij de uitwerking in Algemene maatregelen van Bestuur. Waar mogelijk bieden wij ondersteuning aan op grond van onze kennis en ervaring.'

Meer informatie

Hieronder de brief van de bestuurlijke werkgroep zoals verzonden aan het ministerie van VenJ en de eerste VNG-reactie op het adviesrapport.