De Nationale Ombudsman heeft vandaag een rapport gepresenteerd met aanbevelingen over de toegang tot schuldhulpverlening bij gemeenten. De deelnemende gemeenten krijgen de uitkomsten individueel toegestuurd via het college van BenW. Zo kan de discussie over de uitkomsten lokaal plaatsvinden.

De VNG geeft een eerste reactie.

Positieve ontwikkeling 

Gemeenten maken een positieve ontwikkeling door:

  • een groot deel van de deelnemende gemeenten is toegankelijk voor nieuwe aanvragen
  • de meeste gemeenten bieden ondersteuning aan niet-zelfredzame burgers in het schuldhulpverleningsproces

Deze ontwikkeling past ook bij de transformatie van het sociaal domein waar gemeenten de aanpak van financiële problematiek noodzakelijk vinden om ook stappen te kunnen maken op andere levensdomeinen. Gemeenten nemen de aanbevelingen ter harte en zullen verdere stappen zetten voor een preventieve, toegankelijke en nabije schuldhulpverlening. ​

Reflectie op eigen beleid

De Nationale Ombudsman geeft ook nog een aantal aandachtspunten mee. We vinden het goed dat de uitkomsten per deelnemende gemeente gedeeld worden. Het kan aanleiding zijn om lokaal het gesprek met elkaar te voeren en eventueel zaken anders te communiceren richting de inwoner of anders uit te voeren in de keten van schuldhulpverlening. Schuldhulpverlening is immers een lang proces met veel stapjes; afhankelijk van de hulpvraag/-vragen, wordt duidelijk wat je kunt bieden.

Andere spelers in de keten

Gemeenten zetten meer in op preventie en vroegsignalering. Om problematische schulden te voorkomen en te verminderen, is er ook een grote taak weggelegd voor het Rijk (als schuldeiser), werkgevers, zorgverzekeraars, woningbouwcorporaties en andere spelers in de keten.

Wanneer mensen zich moeten melden bij de schuldhulpverlening met een grote schuld bij diverse schuldeisers zijn we eigenlijk al te laat. Meer aandacht zou moeten gaan naar het voorkomen hiervan en de zorgplicht die schuldeisers hebben.

Input voor bijeenkomsten

We zullen de uitkomsten betrekken in bijeenkomsten met gemeenten en in het ondersteuningsprogramma Schouders Eronder: Wat kunnen we van elkaar leren? Wat werkt en waar kan het beter? 

Meer informatie