De eindrapportage van de ICT Markttoets Omgevingswetsoftware, naar aanleiding van de ICT Markttoets op 21 juni 2019, is beschikbaar.

Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning: het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). Hiermee raakt de invoering van de Omgevingswet de informatievoorziening van gemeenten: alle gemeentelijke informatiesystemen en processen moeten worden aangesloten op de DSO landelijke voorziening (DSO-LV). Dat betekent dat gemeenten nieuwe software moeten aanschaffen of dat aanpassingen nodig zijn aan de huidige software. Om alle Nederlandse gemeenten te ondersteunen met de verwervingsvraag, heeft Nederland ICT op 21 juni 2019 in opdracht van de VNG een ICT Markttoets Omgevingswetsoftware gehouden. Aan deze ICT Markttoets namen 24 marktpartijen (bedrijven) deel.

De eindrapportage van deze ICT Markttoets Omgevingswetsoftware is vanaf nu beschikbaar. 

ICT Markttoets Omgevingswet

Tijdens de ICT Markttoets Omgevingswetsoftware is uitgevraagd of de door VNG beschreven specificaties, de minimale acties en het tijdpad voor de Omgevingswet adequaat zijn. De markt reageerde hier positief op. Aan de hand van de geformuleerde kaders, is de verwervingsvraag van een gemeente op de korte termijn (basisniveau) te beantwoorden. Wel maakt de markt zich zorgen over de haalbaarheid en werkbaarheid van de gehele keten, gegeven het tijdspad en de nog lopende standaardisatiediscussies over de gehele keten heen.

Gemeenten zijn op dit moment nog nauwelijks bezig met een integrale oplossing voor de langere termijn. Daarom is op dit moment de verwervingsvraag voor een integrale oplossing (nog) niet te beantwoorden.

Als tweede is uitgevraagd bij welke vorm van verwerving (samenwerking, standaardisatie), implementatie/integratie en migratie de markt gebaat is om tijdig (uiterlijk 1 juli 2020) hun software beschikbaar hebben. Omdat de tijd dringt, adviseert de markt de verwerving zoveel mogelijk te bundelen en te standaardiseren op uitvraag en aanbod. De marktpartijen denken dat de VNG in samenwerking met een groep voorlopergemeenten een best practice zou moeten realiseren die als standaard dient voor de overige gemeenten.

De inzichten die tijdens deze ICT Markttoets zijn opgedaan, zijn input voor de implementatiestrategie.