Iedereen moet toegang hebben tot cultuur. Ook dient het rijksbeleid meer rekening te houden met het veelzijdige culturele leven. Om dit te realiseren pleit de Raad voor Cultuur in zijn stelseladvies 2021-2024 voor nieuwe genres in de culturele basisinfrastructuur en een grotere plek voor 11 cultuurregio’s.

Het advies is aangeboden aan de minister van OCW. Zij gaat nu met medeoverheden, waaronder gemeenten, in gesprek en komt begin juni met een voorstel. Tegelijkertijd maakt zij dan ook een verdeling van de beschikbare subsidies bekend. 

Rol gemeenten

De VNG pleit al jaren samen met gemeenten voor een rijksbeleid dat meer rekening houdt met de regio's; zo willen gemeenten weten of ze een eigenstandige cultuurregio zijn. Daarom hebben gemeenten zij voor 1 november 2018 culturele profielen ingediend bij de minister van OCW. De Raad voor Cultuur heeft deze profielen gebruikt bij het opstellen van advies. In het advies is ook opgenomen welke type voorzieningen voortaan bekostigd zouden moeten worden door rijk, provincies en/of gemeenten.

Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur 

In het advies ‘Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’ stelt de Raad voor Cultuur mede op basis van de 15 ingediende regionale cultuurprofielen dat er door nauwere samenwerking tussen de overheden een sterker en gevarieerder bestel 2021-2024 kan ontstaan. Dit kan bovendien leiden tot meer deelname van burgers. Hij adviseert ook om samen een programmafonds voor maatschappelijke culturele verbindingen in te richten. Voorts acht hij cultuuronderwijs, -educatie en -participatie van groot belang.

11 stedelijke cultuurregio’s

In vervolg op zijn verkenning blijft de Raad van oordeel dat er in een volwaardige stedelijke cultuurregio sprake moet zijn van culturele voorzieningen in top-keten-basis. Hij komt aldus op 9 gebieden, maar voegt  Flevoland en Zeeland vanwege hun bijzondere positie eraan toe. Het Rijk bekostigt primair de top, de overheden samen zijn verantwoordelijk voor de keten en met name de gemeenten staan aan de lat voor de basis.

Uitbreiding en spreiding van de BIS

De BIS bestaat thans uit cultuurfondsen, ondersteunende organisaties en topinstellingen in de symfonie-muziek, (jeugd)theater, opera en dans c.s. De Raad wil uitbreiding met design, urban arts, e-cultuur, popmuziek en mode. Het gaat tevens om de toevoeging van een aantal ketenvoorzieningen zoals toonaangevende regionale festivals,  ontwikkel- en presentatie-instellingen. Ook gemeentelijke en provinciale musea van nationaal belang horen volgens hem erin. 

Lees verder