De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State doet op woensdag 29 mei 2019 uitspraak over in totaal tien zaken waarbij het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een rol speelt.

De uitspraak kan gevolgen hebben voor de toestemmingsverlening in het kader van het PAS. Daarom hebben Rijk en provincies besloten om de toestemmingsverlening op basis van het PAS vanaf 23 mei 2019 na 12.00 uur tijdelijk op te schorten. Het is dan ook niet meer mogelijk om via AERIUS Calculator meldingen in te dienen. De PAS-partners wachten de uitspraak af voor verdere besluitvorming. 

PAS

Het PAS is een samenwerkingsverband tussen Rijk en provincies met als doel om natuur te versterken, uitstoot van stikstof te verminderen en economische ontwikkeling te bevorderen.

Achtergrond

Een aantal natuurorganisaties, Mobilisation for the Environment (MOB) en werkgroep Behoud de Peel, hadden tegen zes vergunningen die waren verleend op basis van het PAS beroep ingediend. Volgens deze organisaties wijkt het PAS op een aantal punten af van de Europese Habitatrichtlijn. Ook was beroep ingediend tegen beweiden en bemesten zonder vergunning door een aantal agrarische ondernemers. 

Belang gemeenten

Gemeenten zijn medeoverheid, maar worden op dit moment onvoldoende betrokken bij de verdeling van ontwikkelingsruimte. Omdat de PAS rechtstreeks van invloed is op activiteiten in de gemeenten, maar tegelijkertijd buiten de lokale invloedssfeer is geplaatst raakt de gemeentelijke uitvoering in de knel. Dit heeft tot gevolg dat gebieden op slot zitten en diverse activiteiten waaronder de woningbouwopgave en kleinschalige activiteiten niet kunnen worden gerealiseerd. Op dit moment worden gesprekken gevoerd met de PAS Partners om gemeenten meer te betrekken. Gemeenten willen graag meedenken met de PAS 2.0. om te bezien op welke wijze de problematiek kan worden verminderd. De uitspraak van de Raad van State is hierbij natuurlijk van groot belang.

Meer informatie