De doelstelling om in 2019 55.000 banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers, is met 61.615 extra banen ruim gehaald. Dit staat in de jaarlijkse meting van de Banenafspraak.

Het ministerie van SZW heeft deze vijfmeting 2 juli bekendgemaakt. Het geeft per jaar de resultaten weer van het aantal gerealiseerde banen bij markt en overheid die in het kader van de Wet Banenafspraak moeten worden gerealiseerd.

Opgave in 2019

De opgave voor markt en overheid was om 55.000 extra banen tot en met 2019 te realiseren ten opzichte van de nulmeting; 40.000 in de sector markt en 15.000 in de sector overheid.

Overheidswerkgevers hebben gezamenlijk 9.786 banen gerealiseerd. Ten opzichte van vorig jaar een stijging van bijna 2.000 banen maar de norm van 15.000 is helaas niet bereikt. Het (opgeschorte) quotum wordt dan ook nog niet gedeactiveerd.

Het aandeel van gemeenten hierin betreft zo’n 4.000 banen, zoals uit de personeelsmonitor A&O fonds blijkt.

Effecten coronacrisis volgt later

In de cijfers van de jaarmeting zijn detacheringen via SW-bedrijven en uitzendbureaus herverdeeld tussen overheid en markt via een verdeelsleutel maar ingekochte diensten niet. De Coronacrises komt in deze jaarmeting niet naar voren omdat Corona en de maatregelen tegen verspreiding pas in februari 2020 zijn gaan spelen. Deze effecten worden hoogstwaarschijnlijk zichtbaar in de kwartaalrapportages van oktober.

Staatssecretaris van Ark heeft werkgevers opgeroepen de banen voor de doelgroep zoveel mogelijk in stand te houden en te voorkomen dat de zwaksten worden getroffen. Uit voorlopige WW-cijfers blijkt tot nu toe dat de doelgroep proportioneel is getroffen. Zorgen zijn echter terecht want de crisis is nog gaande.

Wel zijn de doelstellingen van de Banenafspraak in totaal al vijf jaar lang gehaald door markt en overheid samen waaruit blijkt dat er een inclusieve beweging is ontstaan op de arbeidsmarkt.

Meer informatie