Het programma Zorg voor de Jeugd is gelanceerd, één van de onderdelen van het Interbestuurlijk Programma. Met deze brede aanpak wordt jeugdhulp, -bescherming en -reclassering verbeterd. Het programma is een samenwerking van het Rijk en gemeenten, met aanbieders en cliëntenorganisaties.

Het programma werd gepresenteerd in Utrecht, in de wijk Leidsche Rijn. Daar loopt de pilot Extr@ Leidsche Rijn. De professionals van Extr@ Utrecht bieden kinderen, jongeren en hun ouders hulp die aanvullend is op de basiszorg van huisartsen en buurtteams. Op die manier wordt specialistische hulp dichtbij en op maat georganiseerd. Victor Everhardt was als voorzitter van de VNG subcommissie Jeugd gastheer en als vertegenwoordiger van gemeenten één van de initiatiefnemers van het programma.

Zorg voor de Jeugd

Het programma Zorg voor de Jeugd is mede opgesteld als reactie op de evaluatie Jeugdwet. Die evaluatie laat zien dat de overdracht van taken naar gemeenten goed is verlopen, maar dat we komende jaren hard moeten werken aan de vernieuwing van de hulp. De acties in het programma zijn erop gericht het kind nog meer centraal te stellen: tijdiger passender hulp, zoveel mogelijk thuis opgroeien en meer begeleiding om zelfstandig te worden. Ook de verbinding tussen jeugdhulp en passend onderwijs krijgt veel aandacht.

Nieuwe colleges

De zes actielijnen in het programma geven aan wat er voor de nieuwe colleges, die de komende weken overal in gemeenten aantreden, op het onderwerp jeugd te doen staat. Het programma wordt dan ook voor de VNG de leidraad voor bijeenkomsten voor nieuwe wethouders die de VNG in juni gaat organiseren.

Meer informatie