Het procesplan voor de doordecentralisatie van Beschermd wonen is klaar. Dit procesplan bevat de planmatige uitwerking van het advies van het expertiseteam Doordecentralisatie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen.

Eind juni 2019 stelde het VNG-bestuur het advies van het expertiseteam Maatschappelijke Opvang en Beschermd wonen vast.  Het advies bevat 10 bouwstenen voor een zorgvuldige (financiële) doordecentralisatie van Beschermd Wonen teneinde continuïteit van ondersteuning en zorg te borgen voor inwoners van alle gemeenten.

Fundament voor doordecentralisatie

In juli is het advies van het expertiseteam volledig overgenomen door het Rijk (met inachtneming van een aantal aandachtspunten). Daarmee is een nieuw fundament gelegd voor de doordecentralisatie van Beschermd Wonen.

Doel van het procesplan:

  • helderheid te bieden over onder welke verantwoordelijkheid en binnen welke governance de verschillende bouwstenen worden uitgewerkt
  • te informeren over de planning op hoofdlijnen
  • inzicht te geven in de manier waarop zij bij kunnen dragen aan of invloed kunnen uitoefenen op de uitwerking van de bouwstenen

Uitwerking bouwstenen

De bouwstenen uit het advies worden de komende twee jaar nader uitgewerkt. Dat gebeurt binnen verschillende governance-structuren en deels binnen reeds bestaande trajecten. Zo worden de financiële bouwstenen grotendeels uitgewerkt binnen de Evaluatie Verdeelmodellen Sociaal Domein (EVSD). 

Planning

Voor een aantal bouwstenen geldt dat ze met veel vaart worden uitgewerkt. Dit geldt met name voor de financiële bouwstenen en de bouwsteen over de nieuwe regiovorming. Daarover worden tot einde dit jaar de voornaamste besluiten genomen. Voor andere bouwstenen geldt dat we nog aan het begin staan van het proces van uitwerking. Om die reden noemen we in dit plan alleen de belangrijkste (reeds bekende) mijlpalen en de (verwachte) eindproducten.

Meer informatie

Hieronder het procesplan: