Het Comité van de Regio’s, het Europese orgaan voor lokale en regionale overheden, heeft zijn missie en prioriteiten voor de komende jaren vastgesteld. De missie in de komende periode is Europa dichter bij haar burgers brengen via gemeenten, steden en regio’s. 

Hiervoor moet de rol van lokale en regionale overheden in de Europese Unie zichtbaar worden gemaakt en versterkt. Het CvdR heeft hierbij 3 prioriteiten opgesteld: 

  • Europa moet dichter bij de burgers worden gebracht
  • fundamentele maatschappelijke veranderingen moeten in goede banen worden geleid
  • cohesie moet centraal staan als waarde

De Nederlandse leden steunden de prioriteiten. Zij zijn verheugd dat het CvdR een meer bottom-up benadering toepaste en zijn prioriteiten heeft opgesteld vanuit de maatschappelijke opgaven en kerntaken van decentrale overheden.

Europa dichter bij de burgers

Het is nodig om na te denken hoe democratie vandaag de dag werkt en hoe dit gemoderniseerd kan worden om Europa in de toekomst efficiënter te laten antwoorden op de behoefte van haar inwoners. Ellen Nauta, voorzitter van de Nederlandse delegatie naar het CvdR, bracht tijdens de vergadering in dat Europa hiervoor de taal van haar burgers moet spreken en ook actief naar hen moet luisteren. 

Maatschappelijke veranderingen

Daarnaast moet Europa met een coherente, geïntegreerde en lokale aanpak reageren op maatschappelijke veranderingen, zoals wereldwijde pandemieën, klimaatvraagstukken, digitale en demografische transities en migratiestromen. Het CvdR gaat op basis van de Sustainable Development Goals van de VN bekijken hoe de EU lokale en regionale overheden kan ondersteunen in deze opgaven. 

De Nederlandse delegatie zette in de vergadering erop in om interbestuurlijke samenwerking te versterken. Zij wil dat onderzocht wordt welke partnerschappen het CvdR kan aangaan met andere organisaties om zijn werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De Nederlandse leden vinden dat het CvdR bijvoorbeeld een meer strategische samenwerking met Europese en nationale verenigingen voor gemeenten en regio’s, zoals de VNG, moet aangaan. 

Cohesie 

Ten slotte stelt het CvdR cohesie centraal als fundamentele waarde die al het EU-beleid onderbouwt. Dit moet ervoor zorgen dat Europa ook daadwerkelijk in dienst staat van haar inwoners en de plekken waar zij wonen. Hierbij bracht de Nederlandse delegatie in dat diversiteit moet worden bevorderd om dit in de praktijk te kunnen brengen. Maatregelen op het gebied van inclusiviteit en gelijkheid en het voorkomen en bestrijden van discriminatie in de besluitvorming binnen en buiten het CvdR zijn hierbij noodzakelijk. 

Meer informatie

•    Lees meer over de prioriteiten voor 2020-2025 op de website van het CvdR