Werkgevers en vakbonden hebben een principeakkoord over de nieuwe cao’s voor de gemeentelijke sector. Het akkoord geldt voor 24 maanden. Werkgevers en vakbonden leggen het akkoord voor aan hun achterbannen.

‘Het heeft geduurd maar we hebben uiteindelijk een robuust resultaat: afspraken die passen bij de tijd en ook voor het komende jaar duidelijkheid bieden’, zegt werkgeversvoorzitter Ton Heerts. ‘Nu is het aan onze leden om zich erover uit te spreken.’

Met deze cao zijn goede afspraken gemaakt voor 2021 en 2022. Sociale partners willen hiermee in ieder geval op het gebied van de arbeidsvoorwaarden rust en duidelijkheid bieden aan de werkgevers en medewerkers in de gemeentelijke sector.

Waardering

Medewerkers in de gemeentelijke sector staan in de frontlinie van de maatschappelijke ontwikkelingen. In de coronacrisis vervullen ze die rol in bijzondere omstandigheden. Dat wordt gewaardeerd, door de inwoners maar ook door de bestuurders. Met deze cao willen werkgevers deze waardering ook financieel tot uiting laten komen. Hiernaast zorgt dit akkoord ervoor dat alle medewerkers, in alle levensfasen, gelijke toegang hebben tot vakantieaanspraken en vitaliteitsbeleid.

Over het akkoord

Het principeakkoord  bevat onder andere afspraken over het salaris, een eenmalige uitkering, een minimumsalaris van € 14 per uur, de harmonisatie van verlof en het mogelijk maken van verlofsparen. Het akkoord is gesloten door de werkgevers VNG en WSGO (Werkgeversorganisatie Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties) en de vakbonden FNV, CNV en FDO-MHA. Het gaat om de Cao Gemeenten en de Cao SGO (samenwerkende gemeentelijke organisaties). Onder deze cao’s samen vallen zo’n 170 duizend medewerkers.

Ledenraadpleging

De VNG en de WSGO leggen dit principeakkoord voor aan hun achterbannen (respectievelijk gemeenten en WSGO-leden). De ledenraadpleging start volgende week (week 45). De besturen van de WSGO en de VNG besluiten 27 januari 2022 of de werkgevers het akkoord bekrachtigen. Na bekrachtiging worden de cao’s aangemeld en gepubliceerd op www.caogemeenten.nl en www.wsgo.nl.

Overzicht van de belangrijkste afspraken

Salaris en eenmalige uitkering

De salarissen stijgen per 1 december 2021 met 1,5% en per 1 april 2022 met 2,4%. Hiernaast ontvangen alle gemeentelijke medewerkers een corona-onkostenvergoeding van € 300 en een eenmalige uitkering van € 900.

Salaris minimaal € 14 per uur

Werkgevers hebben met de vakbonden afgesproken extra te investeren in het inkomen van alle medewerkers in de lagere loonschalen. Daarom krijgt vanaf 1 januari 2022 elke medewerker in de gemeentelijke sector een salaris van minimaal € 14 per uur.

Thuiswerkvergoeding

Medewerkers die volgens afspraak thuis werken, ontvangen in 2022 een vergoeding van € 2 netto per dag. Voor 2023 gaan partijen nieuwe afspraken ontwerpen op basis van de ontwikkeling van het thuiswerken en de wet- en regelgeving daaromheen. Die afspraken worden dan opgenomen in een volgende cao.

Verlof en vitaliteit

Alle medewerkers hebben vanaf 2023 recht op 6 bovenwettelijke vakantiedagen (bovenop de wettelijke 20 dagen). Voor medewerkers die nu meer vakantiedagen of ander verlof hebben, is er overgangsrecht afgesproken.

Medewerkers kunnen bovenwettelijke vakantie inzetten voor verlofsparen. Verlofsparen geeft medewerkers de mogelijkheid om hun verlof beter aan te passen aan hun loopbaanfase en specifieke privé-werkomstandigheden. Werkgevers en vakbonden willen hiermee medewerkers helpen om gedurende hun hele loopbaan - van begin tot eind - vitaal te blijven.

Bovenwettelijk sociale zekerheid

Partijen gaan gedurende de looptijd van de cao samen onderzoek doen naar nut en noodzaak van de huidige aanvullingen op de sociale zekerheid voor arbeidsongeschikte medewerkers. Het gaat hierbij om de bijdrage van de cao-afspraken aan zowel inkomenszekerheid als re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers.

Meer informatie