De VNG en de vakbonden FNV, CNV en CMHF hebben een principeakkoord over de nieuwe cao voor gemeentepersoneel. Het akkoord bevat afspraken over de salarisontwikkeling, de transitievergoeding, een werkgeversbijdrage, en verlof en vitaliteit. De cao loopt van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021.

Roel Cazemier, voorzitter van de VNG-delegatie:

Een mooi akkoord waarin de waardering voor onze mensen ook qua geld tot uitdrukking komt.

Loon en looptijd

  • Per 1 oktober 2019 stijgen de salarissen met 3,25% 
  • Medewerkers die op 28 juni 2019 in dienst zijn, ontvangen in oktober 2019 een eenmalige uitkering van €750.
  • Per 1 januari 2020 stijgen de salarissen met 1% 
  • Per 1 juli 2020 stijgen de salarissen met 1% 
  • Per 1 oktober 2020 stijgen de salarissen met 1% 

De looptijd van 24 maanden geeft de cao-partijen de gelegenheid de gemaakte procesafspraken goed uit te werken, en gemeenten de tijd en rust om de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) te implementeren. 

Verlof en vitaliteit

De VNG en de vakbonden willen in de volgende cao een sectorale norm voor bovenwettelijk vakantieverlof vaststellen, maar moeten het nog eens worden over het overgangsrecht. Hiernaast willen de VNG en de vakbonden gezamenlijk een vitaliteitsbeleid voor de sector bedenken. De looptijd van deze cao wordt gebruikt om samen oplossingen te bedenken voor verlof en vitaliteit. De concrete afspraken over verlof en vitaliteit moeten dan onderdeel worden van de volgende cao.

Transitievergoeding

In het principeakkoord wordt voorkomen dat bestaande cao-afspraken over werkloosheid gaan stapelen met nieuwe wettelijke rechten. Medewerkers die bedrijfseconomisch ontslag krijgen, houden recht op het van-werk-naar-werk traject en de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering en ontvangen geen transitievergoeding. Medewerkers die ontslag krijgen vanwege disfunctioneren, volgen de wettelijke opzegtermijn in plaats van de huidige, in de cao opgenomen verlengde opzegtermijn, maar ontvangen vanaf 2020 wel de wettelijke transitievergoeding.

Werkgeversbijdrage

Werkgevers betalen een bijdrage aan de vakbonden volgens AWVN-model. In 2020 is dat €21,04 per voltijdsmedewerker per jaar.

Voordat het akkoord definitief wordt, moet eerst de achterban instemmen. De planning is:

  • 5 juli                 Eerste dag ledenraadpleging. Ledenbrief met uitleg akkoord.
  • 6 september     Laatste dag ledenraadpleging
  • 11 september   CvA advies over akkoord en uitslag ledenraadpleging
  • 12 september   Besluit bestuur over bekrachtiging

Met negen weken heeft deze ledenraadpleging een langere looptijd dan normaal. Dat is omdat de ledenraadpleging deels overlapt met de zomerrecessen bij gemeenten. 

Meer informatie