Voor de ALV van 5 juni zijn drie moties ingediend. Het preadvies van het VNG-bestuur aan de leden is om deze moties over te nemen. Ook informeert het bestuur u over het overleg met het kabinet rondom de motie 'Stevige structurele afspraken sociaal domein II’ die is aangenomen op de BALV in 2018.

Ingediende moties

In een ledenbrief informeren wij u over drie ingediende moties voor de ALV van 5 juni a.s.:

  • Motie ‘daken voor zonne-energie’ van de gemeente Veldhoven e.a.
  • Motie ‘verhuurdersheffing’ van de gemeente Barneveld e.a.
  • Motie ‘politiekorps op sterkte’ van de gemeente Utrechtse Heuvelrug e.a.

Preadvies

Het preadvies van het VNG bestuur aan de leden is om deze moties over te nemen. Zie in de bijlage de volledige moties en per motie een samenvatting inclusief een toelichting bij het preadvies van het bestuur.

Volgende week informeren wij onze leden opnieuw over de stand van zaken rondom moties en amendementen.

Motie ‘Stevige structurele afspraken sociaal domein II’

Naar aanleiding van de in de Buitengewone ALV aangenomen motie ‘Stevige structurele afspraken sociaal domein II’ is door een VNG-delegatie op 23 mei jl. opnieuw gesproken met een delegatie van het kabinet. Het VNG-bestuur komt op 27 mei a.s. in een extra vergadering bijeen om op basis van de uitkomsten van het overleg met het kabinet een voorstel aan de leden vast te stellen en aan de leden toe te zenden.

Meer informatie