De pilots Modelvragenlijst Cliëntervaring Jeugd en Ouders (MCJO) zijn in juni 2016 gestart. In totaal doen tien gemeenten/regio’s mee. In de pilots wordt onderzocht hoe de cliënten de toegankelijkheid en kwaliteit van de voorzieningen ervaren. Zojuist is de tussenrapportage gepubliceerd. 

In deze tussenrapportage 'MCJO – Van meten naar verbeteren' leest u een bundeling van ervaringen.

Conclusies

Gemeenten geven aan dat ze door de vastgestelde thema’s uit de Jeugdwet onvoldoende inzicht krijgen in hoe het er werkelijk voor staat met het aanbod aan jeugdhulp.

  • Er is behoefte aan specifiekere informatie waarmee men kan sturen, zodat het aanbod verbeterd en passender gemaakt kan worden.
  • Daarnaast is de respons over het algemeen teleurstellend laag en is de opbrengst helaas niet in verhouding tot de gepleegde inzet. Cliënten vertellen dat de vragenlijst zo algemeen is dat ze hun verhaal niet kwijt kunnen.

Voortgangstraject

De pilot is nog in volle gang. In 2017 worden kwalitatieve cliëntervaringsonderzoeken uitgevoerd ter verdieping en aanvulling op de resultaten uit 2016. Er wordt gepleit voor een doorontwikkeling, zodat het cliëntervaringsonderzoek meer en beter geïntegreerd wordt in lopende processen en onderzoeken.

Meer informatie

Zie ook