Het Rijk zet met de structurele stikstofaanpak stevig in op natuurherstel. De VNG moedigt het kabinet aan hier fors op door te pakken. Maar we missen in de begroting van LNV perspectief voor de enorme woonopgave en een samenhangend toekomstbeeld voor het landelijk gebied en de agrarische sector.

Dat schrijven we in ons position paper over de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, die de Tweede Kamer behandelt in de week van 23 november.

Ruimte om te bouwen

Het kabinet stelt dat stikstofregels geen belemmering mogen zijn voor economisch herstel na de coronacrisis. Dat vinden wij ook. Het kabinet moet nu fors doorpakken op natuurherstel, ontwikkelruimte creëren en de voorgestelde maatregelen zo spoedig mogelijk uitvoeren. Dit voorkomt grote negatieve gevolgen voor innovaties, de werkgelegenheid en de woningbouw. 

De krapte op de woningmarkt vraagt nú ruimte om te bouwen. Met de vrijstelling voor tijdelijke depositie ziet de VNG ruimte voor enkele (woning)bouwprojecten, maar dat is onvoldoende om de gehele woningbouwopgave die er nu al ligt te realiseren.

Stikstofbeleid past niet in Nationale Omgevingsvisie

Een ander aandachtspunt voor de VNG is dat een helder samenhangend toekomstbeeld nodig is voor het landelijk gebied en de agrarische sector. Een probleem daarbij is dat het stikstofbeleid niet past binnen de uitgangspunten van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Dat probleem komt op het bord van gemeenten, bij wie de verschillende belangen voelbaar samen komen.

Het ministerie moet zich hierbij als coördinerend departement opstellen, zodat de verschillende nationale belangen betrokken en gewogen worden voordat keuzes gemaakt worden. Daarbij moet er voldoende beleidsruimte blijven zodat gemeenten en provincies maatwerkoplossingen kunnen realiseren, passend bij de kenmerken van het gebied. Dat is ook een uitgangspunt in de NOVI. 

Meer informatie