Na 1,5 jaar intensieve samenwerking ondertekenen de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (namens Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz, de VGN en VOBC), de VNG en de ministeries van JenV en VWS (ook namens de Jeugdautoriteit) op 1 juli het convenant 'Bevorderen Continuïteit Jeugdhulp'. 

De partijen maken afspraken waarmee zij voorkomen dat de jeugdhulp aan jeugdigen en hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers (tijdelijk) weg kan vallen doordat bijvoorbeeld aanbieders in (financiële) problemen komen. Het convenant toont de gezamenlijke inzet van jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen (GI’s), jeugdzorgregio’s, gemeenten en het rijk om de continuïteit van zorg te borgen voor alle kinderen, jongeren, en gezinnen die dat nodig hebben.

Convenant goede eerste stap naar meer continuïteit

De VNG is blij dat we met het rijk en de branches gezamenlijk onze handtekening onder dit convenant zetten. Voorkomen dat de continuïteit van hulp aan kinderen en hun omgeving in het gedrang komt heeft voor ons hoge prioriteit. Het convenant biedt nuttige en concrete handvatten, zoals een handreiking tarieven, geschilbeslechting en een draaiboek in het geval een cruciale aanbieder in de problemen komt of dreigt om te vallen. We zien het convenant als een belangrijke stap om meer helderheid en rust in de relatie tussen aanbieders en gemeenten te krijgen. Verdere ontwikkelingen hierop kunnen in de Hervormingsagenda worden opgepakt.

Handreiking tarieven en Geschillencommissie

Om risico’s op het wegvallen van jeugdhulp te voorkomen, is een zorgvuldig contracteerproces nodig. Daarbij hoort het goede gesprek over de opbouw en totstandkoming van tarieven. Het convenant biedt hiervoor een handreiking, die in het op te richten Kennis-en informatiepunt Tarieven wordt verfijnd. Ook wordt een geschillencommissie opgericht waar partijen zich tot kunnen richten als tijdens het inkoopproces of de looptijd van een contract geschillen ontstaan die ook na bemiddeling niet kunnen worden opgelost.

Early Warning System

Tijdig signaleren en beheersen zijn cruciaal om continuïteit te kunnen borgen. Omdat de Jeugdautoriteit op dit moment vaak niet tijdig over de juiste informatie beschikt voor vroegsignalering, bevat het convenant  hierover duidelijke afspraken. De Jeugdautoriteit kan zo haar Early Warning Systeem (EWS) verrijken en hierdoor jeugdzorgaanbieders, GI’s, jeugdzorgregio’s en gemeenten tijdiger ondersteunen. Ontstaan er ondanks het EWS toch risico’s, bijvoorbeeld doordat aanbieders dreigen om te vallen, dan kunnen partijen terugvallen op het draaiboek uit het convenant.

Leren en ontwikkelen

Om continu te blijven werken aan de verbetering van gemaakte afspraken en het stelsel spreken stelselpartijen ook een leer-en ontwikkelcyclus af in het convenant. In de Hervormingsagenda Jeugd zullen ook meer keuzes worden gemaakt over hoe het jeugdstelsel er in de toekomst uit moet zien. Daarnaast loopt het convenant vooruit op de diverse wetsvoorstellen om de regionale samenwerking te versterken, het opdrachtnemerschap van aanbieders te verstevigen en zowel inzicht als toezicht te versterken.

Podcast 'Jeugdhulp: Altijd beschikbaar!'

In de podcast 'Jeugdhulp: Altijd beschikbaar!' wisselen convenantpartijen van gedachte over gemaakte afspraken en hoe ze samen verder te brengen.

Meer informatie