Actief meedoen aan de samenleving is voor de gezondheid en welzijn van statushouders van groot belang. Hoe langer ze langs de zijlijn staan, hoe groter de kans op isolement en gezondheidsklachten. Omgekeerd kunnen gezondheidsproblemen een voorspoedige integratie en participatie in de weg staan.

Geregeld spelen psychische problemen een rol als statushouders uitvallen bij de verplichte inburgering. Gemeenten kunnen gelijktijdig inzetten op participatie en gezondheid: een integrale aanpak. De inburgeringstermijn van drie jaar veroorzaakt psychische druk bij statushouders, staat te lezen in de handreiking ‘Activering, participatie en gezondheid statushouders’. Mensen zijn onzeker en bang dat ze het examen niet halen binnen de gestelde termijn. Statushouders ervaren ook stress door de hoge kosten van het inburgeringstraject en de complexe financieringsregeling bij DUO. Andere psychische problemen kunnen de leer- en werkprestaties ook beïnvloeden. En ook de dagelijkse bezigheden, het welzijn en de gezondheid van statushouders.

Werk en gezondheid

Een integrale aanpak met tegelijkertijd toeleiding naar werk en de aanpak van eventuele (mentale) gezondheidsklachten wordt nog onvoldoende gemaakt, blijkt uit de KIS-monitor. Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders stimuleert gemeenten om zo’n aanpak in te zetten, bijvoorbeeld in Zeeland waar de coördinator statushouders van de arbeidsmarktregio Erna Gaal samenwerkt met de regiocoördinatoren van het ondersteuningsprogramma: Lindy Priester en Mirjanne Kessels. 

Integrale intake

Door domeinen te koppelen is winst te behalen. Het uitvoeren van een integrale intake is een goed voorbeeld van het koppelen van domeinen. Door nieuwe statushouders zo snel mogelijk uit te nodigen voor een kennismaking en intakegesprek dat gaat over opleiding, werkervaring en competenties. En ook over ervaren gezondheid en welzijn. Zo is het mogelijk snel in te spelen op signalen van eenzaamheid, depressie of schuldenproblematiek die de integratie en toeleiding naar werk en inkomen negatief kunnen beïnvloeden. Het is van belang dat professionals zoals klantmanagers en taaldocenten, en vrijwilligers worden getraind op het herkennen van signalen en het omgaan met psychische problemen. 

Bijeenkomst

In de gesprekken met gemeenten bieden de regiocoördinatoren in samenwerking met de coördinator arbeidsmarktregio inzichten, handvatten en verdere ondersteuning naar behoefte. Er is een gezamenlijke behoeftepeiling uitgezet naar de ondersteuningsbehoefte van professionals die in het werk te maken hebben met statushouders. Op basis van de resultaten worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Zo wordt begin volgend jaar een bijeenkomst georganiseerd over psychische gezondheid statushouders voor de brede doelgroep, van klantmanager en jobhunter tot zorgprofessional. De brede samenstelling van de deelnemers draagt ook bij aan integrale verbinding. Uiteindelijk wordt gezamenlijk gewerkt aan hetzelfde doel: statushouders begeleiden naar een gezond en zelfstandig bestaan in de Nederlandse maatschappij.

Meer informatie