In de nieuwe Omgevingswet wordt het huidige Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RGS) vervangen door het Register Externe Veiligheid (REV). VNG Realisatie heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een impactanalyse uitgevoerd naar het REV.

In het REV komen de contouren van risicovolle bedrijven en de ligging van zeer kwetsbare gebouwen zoals ziekenhuizen en scholen. Bij het omgevingsplan en vergunningen moet rekening worden gehouden met deze gegevens.

2 categorieën activiteiten

Er zijn 2 verschillende categorieën activiteiten waarvoor gegevens aangeleverd moeten worden. De eerste categorie zijn de nieuwe activiteiten onder de Omgevingswet. De tweede categorie bestaat uit bestaande activiteiten waarvoor alsnog gegevens aan het REV moeten worden aangeleverd.

De eerste categorie leidt ertoe dat gemeenten en omgevingsdiensten structureel meer gegevens moeten aanleveren. Voor omgevingsdiensten en gemeenten betekent dat meer personele inzet en hogere kosten. Voor de tweede categorie bestaat een wettelijke overgangstermijn tot 1 januari 2024. Echter, de omvang van deze opgave is zodanig dat deze niet binnen de wettelijke termijn kan worden uitgevoerd. De doorlooptijd is te kort, de beoogde kwaliteit is niet haalbaar en er is niet genoeg geld.  

Aanleveren gegevens

Vanwege de omschakeling naar het REV moeten gemeenten en omgevingsdiensten straks gegevens aanleveren naar het nieuwe REV. Dit betekent ten opzichte van het aanleveren aan het RRGS:

  • Voor meer objecten moeten gegevens worden aangeleverd (lagere drempelwaarden).
  • Voor meer verschillende typen objecten moeten gegevens worden aangeleverd.
  • Op basis van de informatiemodellen voor het REV dienen andere gegevens te worden aangeleverd.
  • Bronhouders dienen zelf bepaalde (standaard) berekeningen uit te voeren, waar dit in de huidige situatie nog voor hen wordt gefaciliteerd door het RRGS.

Uit interviews komt naar voren dat er nog veel onduidelijkheden is over het aanleveren van de gegevens aan het REV. Dit kan leiden tot achterstand in het aanleveren en het maken van onnodige kosten door gemeenten en omgevingsdiensten.

Rijk aan zet

De VNG is in gesprek met het rijk om bovenstaande knelpunten op te lossen. Uiterlijk 1 september 2021 moeten de knelpunten opgelost zijn. Is dit niet haalbaar dan moet dit onderdeel van de wet worden uitgesteld. De nieuwe werkwijze moet werkbaar zijn voor gemeenten.

Meer informatie