Er wordt gewerkt aan een standaard om raadsinformatie als open data voor hergebruik aan te bieden. Met steun van het ministerie van BZK gaat KING de komende maanden werken aan de opschaling van 16 naar 100 deelnemende gemeenten. Meld u snel aan, alleen de eerste 84 gemeenten kunnen meedoen.

Deze opschaling is voor gemeenten kosteloos.

Project Open Raadsinformatie

In de documenten van de gemeenteraad zoals verslagen, moties, en besluiten is een schat aan informatie te vinden. Bijvoorbeeld over het beleid over jeugdzorg, parkeren en sport. Door verschillen in metadatering tussen gemeenten is raadsinformatie echter beperkt te doorzoeken en opnieuw te gebruiken. Om hiervoor een oplossing te vinden werkt KING vanuit het Actieplan Open Overheid van het ministerie van BZK en de Digitale Agenda 2020 aan het project Open Raadsinformatie.

Informatiemodel

Concreet wordt een informatiemodel opgesteld, waardoor leveranciers van elektronische raadsinformatiesystemen dezelfde taal gaan spreken en raadsinformatie uitwisselbaar en vergelijkbaar beschikbaar komt. Doel is om eind 2017 een standaard te realiseren. Medio 2018 moeten gemeenten deze standaard ook daadwerkelijk in gebruik kunnen nemen.

Ontsluiting voor hergebruik

Het vrijgeven van de raadsinformatie als open data maakt het mogelijk dat derden toepassingen en apps maken om de informatie te ontsluiten. Daarmee wordt bijgedragen aan transparantie en versterking van de lokale democratie.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen

Vanuit het project wordt samen met hergebruikers een app ontwikkeld die de mogelijkheden van raadsinformatie als open data laten zien. Op deze manier komt er voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 nieuwe raadsinformatie beschikbaar die direct in deze app gebruikt kan worden.

Vereniging van Griffiers betrokken

Het project wordt ontwikkeld in samenspraak met een adviesgroep, waarin de Vereniging van Griffiers, VNG, KING, Open State Foundation en het ministerie van Binnenlandse Zaken vertegenwoordigd zijn. Robert van Dijk, griffier van de gemeente Teylingen is voorzitter van deze adviesgroep en vertegenwoordigt de VvG en de VNG-commissie Dienstverlening en Informatiebeleid.

Meer informatie en aanmelden

Gemeenten ontvangen medio september een uitnodiging voor deelname aan de opschaling en het hergebruik met een informatiepakket. Interesse om als gemeente deel te nemen aan de opschaling? Stuur dan een mail naar:

Voor meer informatie over open raadsinformatie zie de site