Nu de lockdown verder wordt versoepeld, komt steeds meer doelgroepenvervoer weer op gang. Het is echter nog niet zo ver dat volledig kan worden gestopt met de continuïteitsbijdrage voor het doelgroepenvervoer. Dat heeft de minister van VWS op 24 juni in een brief aan de Kamer geschreven. 

De VNG en de minister roepen gemeenten daarom op om te overleggen met de vervoerders in hun regio om voor de periode tot 1 september op basis van lokaal maatwerk afspraken te maken die het doelgroepenvervoersnetwerk in stand houden. Daarmee vervalt de generieke oproep tot doorbetaling volgens vaste percentages. 

Het behouden van het netwerk is een gedeeld belang waaraan van alle gemeenten een bijdrage mag worden verwacht. Als 1 gemeente niet meedoet, kan dit directe gevolgen hebben op de continuïteit van het vervoer in andere gemeenten.

Compensatie meerkosten

Over de meerkosten die direct voortvloeien uit de coronamaatregelen van het kabinet en het volgen van de RIVM-maatregelen, is afgesproken dat deze door het Rijk worden vergoed. Dit geldt ook voor vervoer op grond van de Wmo en Jeugdwet. Afgesproken is dat het Rijk gemeenten zal compenseren voor de meerkosten die zij aan hun aanbieders betalen. Deze afspraak geldt tot eind 2020.
 
Verder is afgesproken dat het Rijk, de VNG, opdrachtgevers en vervoerders de komende maanden met elkaar blijven overleggen. Zo bekijken we wat nodig is om de voorziening doelgroepenvervoer, afgestemd op de nieuwe realiteit, als belangrijke schakel in continuïteit van zorg en ondersteuning in stand te houden. Ook zullen wij samen de voortgang en effecten van de afspraken monitoren.

Meer informatie