Stichting ICTU voert in opdracht van VNG Realisatie een peiling uit naar de stand van zaken van het digitaal informatiebeheer bij gemeenten. Daartoe ontvangen gemeentesecretarissen per e-mail een uitnodiging van ICTU om een vragenlijst online in te vullen. U kunt de vragenlijst tot 27 april invullen.

Actuele thema’s archivering

Met de peiling beogen VNG en ICTU inzicht te krijgen in de wijze waarop gemeenten bezig zijn met een aantal actuele thema’s op het gebied van digitaal informatiebeheer. Zoals archivering van e-mail, openbaarheid en duurzame toegankelijkheid. Deze informatie benutten wij voor de inzet vanuit VNG Realisatie en de VNG.

Monitoring

Dit onderzoek vormt een vervolg op de nulmeting die eind 2016 is uitgevoerd. Door periodiek te monitoren wordt de ontwikkeling op het gebied van informatiebeheer bij gemeenten in de tijd in beeld gebracht. De peiling vindt plaats met steun van het ministerie van BZK.

Invullen vragenlijst

De vragenlijst kan in ongeveer 15 minuten ingevuld worden. Voor de goede beantwoording verdient het aanbeveling de informatiemanager, de gemeentearchivaris en/of het hoofd DIV te raadplegen. U kunt uw ingevulde lijst na het invullen direct downloaden voor intern gebruik.

Anoniem verwerkt

Alle antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. De resultaten worden op geaggregeerd niveau gepresenteerd en zijn niet tot een individuele gemeente herleidbaar.

Uitkomsten beschikbaar

De uitkomsten van het onderzoek komen beschikbaar voor de deelnemers aan het onderzoek. Op die manier is het mogelijk een indruk te krijgen van uw eigen situatie ten opzichte van collega-gemeenten en wellicht nieuwe inzichten te verwerven in mogelijkheden en kansen voor het digitaal informatiebeheer in eigen huis.

Meer informatie

  • Vragenlijst (ter kennisname: alleen de online versie kan ingevuld worden)