Maatschappelijk ongenoegen, de positie van boa’s, ondermijnende criminaliteit, digitale veiligheid en weerbaarheid, en mensenhandel: voor deze onderwerpen vraagt de VNG de aandacht bij Tweede Kamerleden in aanloop naar de behandeling van de begroting van het ministerie van JenV.

Door de minister en de Kamer zijn op het gebied van veiligheid voor gemeenten stappen in de goede richting gezet, in een position paper kaarten we beleidsonderwerpen aan waarop nog een extra stap gezet moeten worden. De Tweede Kamer behandelt de begroting van JenV in de week van 22–25 november.

Maatschappelijk ongenoegen

We zien een toename van de maatschappelijke onrust en het ongenoegen in onze gemeenten. Er is een tendens zichtbaar waarbij uitingen van
ongenoegen gepaard gaan met het plegen van strafbare feiten, het inperken van vrijheden van anderen of het ondermijnen van instituties. We vragen het rijk om langjarig een bedrag van € 5,8 miljoen per jaar vrij te maken voor de aanpak van maatschappelijke onrust, ongenoegen en desinformatie.

Toezicht en handhaving: positie boa's

Het is noodzakelijk de positie van boa’s te versterken, hun bevoegdheden moeten duidelijk zijn en in lijn met de lokale behoeften. En er moet een heldere verhouding zijn met de politie en het lokale bevoegd gezag van de burgemeester en de Officier van Justitie.

Ondermijnende criminaliteit

Vanwege de negatieve effecten van ondermijnende criminaliteit op de lokale gemeenschap zullen gemeenten zich inspannen om gezamenlijk met de minister dit fenomeen te bestrijden. Het is daarbij wel noodzakelijk dat de investeringen in regionale versterkingsplannen en preventieve aanpakken volle-
dig ten goede komen van gemeenten. De samenwerking vergt in ieder geval doorontwikkeling van zowel het stelsel van Bewaken en Beveiligen als van
de integrale informatiepositie en -uitwisseling in de veiligheidsaanpak. Verder is het zaak om de diverse ‘ondermijningswetten’ verder te brengen.

Digitale veiligheid en weerbaarheid

Dreigingen op het cyber- en informatiedomein raken zeker ook gemeenten.  Het versterken van de digitale weerbaarheid van de gemeentelijke informatiesystemen vraagt om continue aandacht. De gemeenten hebben een rol in de voorbereiding op digitale incidenten en crisisbeheersing en gevolgenafhandeling wanneer deze zich manifesteren, daarvoor moet geld beschikbaar komen.

Mensenhandel

In 2022 moeten alle gemeenten een aanpak hebben tegen mensenhandel, moet er een landelijk dekkend netwerk zijn van zorgcoördinatie, en moeten gemaakte afspraken regionaal zijn ingebed. Er zijn al de nodige stappen gezet maar het vraagt nog veel inzet van gemeenten om de doelen
uit het interdepartementale programma 'Samen tegen mensenhandel' te kunnen realiseren. Gemeenten moeten dan ook budget krijgen voor de uitvoering van het beleid.

Meer informatie