Per 1 januari wijzigt de Wet langdurige zorg (Wlz): mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij, kunnen vanaf dat moment ook toegang krijgen tot de Wlz. Wat betekent dit voor uw gemeente?

In dit bericht gaan we hier nader op in. We vragen in een apart bericht uw aandacht voor het informeren van cliënten beschermd wonen met een pgb (zie onder Meer informatie).

Voor wie geldt dit?

Het gaat specifiek om personen met een psychische stoornis die blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij. Deze personen vallen nu vaak onder de Wmo (beschermd wonen). Niet alle cliënten uit deze specifieke doelgroep van de ggz komen in aanmerking voor de Wlz. De verwachting is dat een derde van de mensen die nu beschermd wonen, gaan instromen in de Wlz.

Indicatie via CIZ

Het CIZ werkt nu aan de indicatiestelling voor mensen die vanuit andere domeinen zoals de Wmo maar ook de Zvw, GGZ-B en forensische zorg, gaan instromen per 1 januari 2021. Centrumgemeenten, zorgkantoren, aanbieders en het CIZ werken in tien regiotafels samen om de overgang van mensen vanuit beschermd wonen naar de Wlz zo goed mogelijk te laten verlopen.

Uitname gemeentefonds

De afspraak is dat het budget de cliënt volgt. Per 1-1-2021 wordt €495 miljoen uit het gemeentefonds genomen op basis van een inschatting van aantallen uitstromende cliënten en tarieven beschermd wonen. De VNG werkt met de ministeries van VWS en BZK aan afspraken over de verrekening achteraf.  Zodra daarover meer bekend is berichten wij daarover.

Communicatie richting cliënten

Wilt u vanuit de gemeente inwoners informeren? Meer informatie over de wijziging en standaardteksten vindt u op de website ´Informatie langdurige zorg´ van het ministerie van VWS. Hier vindt u alle informatie, ook toegankelijk voor cliënten door middel van informatiekaarten, animatiefilmpjes etcetera.

Meer informatie