Steeds meer gemeenten willen een inclusieve gemeente zijn. Ze werken actief aan het uitvoeren van het VN-Verdrag Handicap. Er zijn al 25 gemeenten koploper. We willen laten zien dat veel meer gemeenten willen dat iedereen mee kan doen.

Manifest Iedereen doet mee!

Maakt uw gemeente ook serieus werk van het VN-Verdrag? Teken dan ook het Manifest Iedereen doet mee!

Beweging naar een steeds inclusiever Nederland

Met de ratificatie door Nederland (in 2016) moeten (ook) gemeenten actief uitvoering geven aan het VN-Verdrag Handicap. We zien dat steeds meer dat gemeenten dat ook echt doen (bijvoorbeeld door mensen met een beperking te betrekken bij beleidsontwikkeling). Dat blijkt uit coalitieakkoorden, het aantal gemeenten dat de VNG actief benadert voor informatie, en uit de quickscan 2018. Deze beweging naar een steeds inclusiever Nederland willen we zichtbaar maken.

Manifest Iedereen doet mee!

Daarom zijn we op zoek naar gemeenten die het manifest Iedereen doet mee! willen tekenen en zich aansluiten bij de beweging die de koplopergemeenten* in gang hebben gezet. Deze koplopers gaven in 2018 aan dat ze actief aan de slag zijn met het VN-Verdrag, samen met mensen om wie het gaat. En ze wilden leren van andere gemeenten omdat ze weten dat er nog veel werk te verzetten is.

'Zien dat het gewoon kan'

Burgemeester Otwin van Dijk (Oude-IJsselstreek), ambassadeur van het VNG-project Iedereen doet mee!,: ‘Wij willen dat dit jaar 100 gemeenten laten zien dat zij samen met mensen met een beperking of kwetsbaarheid willen werken aan een inclusieve gemeente. Want hoe meer gemeenten openlijk uitdragen dat ze bezig zijn met het VN-Verdrag, hoe meer ook andere gemeenten zien dat het gewoon kan: werken aan een inclusieve samenleving.’

Wat is er nodig om het manifest te tekenen?

Als u het manifest wilt tekenen, kunt u zich daarvoor aanmelden bij de VNG. De gemeente moet aan een aantal criteria voldoen, criteria die de VNG en de Alliantie VN-Verdrag** samen hebben opgesteld:

 • De aanmelding om te tekenen is een gezamenlijk initiatief van de gemeente en (belangenbehartigers van) mensen met een beperking.
 • De gemeente werkt – op sommige terreinen – al samen met mensen met een beperking.
 • Toegankelijkheid en inclusie staan hoog op de agenda.
 • Er zijn al een aantal initiatieven op het gebied van toegankelijkheid in gang gezet.
 • Deze initiatieven dragen bij aan een inclusieve en diverse samenleving.
 • Een afgeronde Lokale Inclusie Agenda is niet noodzakelijk, wel moet er (aanwijsbare) intentie zijn om daar actief mee aan de slag te gaan.

Aanmelden

Stuur uw aanmelding namens de gemeente en (de belangenbehartiger van) mensen met een beperking naar Kerstin.Leidorf@vng.nl. LET OP: Er is een gemiddelde doorlooptijd van twee weken. Stuur uw aanmelding dus op tijd in, als u een datum op het oog hebt voor de ondertekening.

Geef in maximaal 2 x A4 het volgende aan:

 1. De samenwerking tussen gemeente en mensen met een beperking blijkt uit: …
 2. Dat toegankelijkheid en inclusie hoog op de agenda staan blijkt uit: …
 3. Drie initiatieven op het gebied van toegankelijkheid die al in gang zijn gezet: …
 4. Er is al een Lokale Inclusie Agenda (graag meesturen) / Dat wij actief bezig zijn/gaan met een Lokale Inclusie Agenda blijkt uit: …
   

Wat gebeurt er met uw aanmelding?

De aanmelding wordt beoordeeld door de VNG en de Alliantie VN-Verdrag. Daarna bespreken we met uw gemeente hoe we de bekendmaking organiseren. Dat kan per individuele gemeente, op een moment dat dit voor de gemeente interessant is. Maar het kan ook per regio wanneer een aantal gemeenten uit eenzelfde regio tegelijkertijd koploper worden, of bijvoorbeeld tijdens de Week van de Toegankelijkheid in oktober.


*Koplopergemeenten

De koplopergemeenten hebben op de VNG-site een eigen forum waar actief informatie over toegankelijkheid en inclusie wordt gedeeld en vragen aan elkaar worden gesteld. Ook zijn er werkbezoeken georganiseerd en leernetwerken gestart. Gemeenten die zich aansluiten door het manifest te tekenen, kunnen natuurlijk meedoen op dat forum en aan deze activiteiten. Om zo nog beter te kunnen werken aan een inclusieve gemeente.

**Alliantie VN-verdrag

De Alliantie VN-verdrag is een samenwerkingsverband van Ieder(in), Per Saldo, MIND Landelijk platform, LFB en de Coalitie voor Inclusie en richt zich op de implementatie van het VN-verdrag.