In een nieuwe corona-update gaat de VNG in op omgaan met onvoorspelbaarheid in herstelplannen, enkele zaken rondom financiën en wetgeving en de VNG Dialogen in coronatijd. 

Hieronder leest u een samenvatting van de nieuwsbrief:

Omgaan met onvoorspelbaarheid in herstelplannen en perspectiefnota’s 

De VNG heeft het NSOB gevraagd te reflecteren op een aantal al opgestelde gemeentelijke herstelplannen. Ook is hierover een werksessie gehouden met bestuurders en wetenschappers. Dit heeft geresulteerd in het essay: Omgaan met onvoorspelbaarheid. Dit essay en diverse producten die gemeenten kunnen helpen zijn bij het nadenken over en het opstellen van herstelplannen en perspectiefnota’s, treft u vanaf dinsdag 15 juni aan op deze website.

Coronacompensatie in de meicirculaire 

In de meicirculaire wordt aangegeven dat en op welke wijze de afspraak voor reële compensatie van inkomstenderving over geheel 2021 doorgetrokken wordt.

Ondersteuning voor lokale cultuur, buurt- en dorpshuizen 

De eerder gereserveerde € 60 miljoen voor de lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen, bedoeld voor de eerste helft van 2021, is inmiddels beschikbaar. Daarnaast heeft BZK voor de regionale en lokale cultuur een bedrag van € 51,5 miljoen gereserveerd, bedoeld voor het derde kwartaal voor gemeenten en provincies. Deze bedragen zijn terug te vinden in de meicirculaire.  

Budgetten leefstijlinterventies 

In het steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl is aangekondigd dat in juni € 23 miljoen aan gemeenten beschikbaar wordt gesteld via het SPUK Sportakkoord, ter bevordering van een gezonde leefstijl. Die is nu meer dan ooit noodzakelijk.

Vierde steunpakket culturele en creatieve sector 

Het kabinet heeft besloten de steunpakketten voor de culturele en creatieve sector te verlengen. In totaal gaat het om € 147,25 miljoen voor het derde kwartaal.

VNG-inbreng Kamerdebat cultuur en corona 

Op 14 juni debatteert de Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met de minister over cultuur en corona. De VNG heeft bij de commissieleden enkele zaken onder de aandacht gebracht.

Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen  

Op 1 juni is de Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen in werking getreden. Deze wet biedt de grondslag om coronatoegangsbewijzen in te zetten bij het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus bij het heropenen of geopend houden van de samenleving. Daarbij heeft de burgemeester een aantal taken.

Verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming 

De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming is opnieuw met 2 maanden verlengd, tot ten minste 1 september 2021.

Verlenging Tozo 

Het kabinet heeft besloten om de periode waarover bijstand op grond van de Tozo kan worden aangevraagd te verlengen tot 1 oktober 2021. Tozo 4-uitkeringen kunnen nog worden toegekend tot uiterlijk 1 juli 2021, vanaf 1 juli tot 1 oktober 2021 zal Tozo 5 gelden.

VNG Dialogen in coronatijd 

Komende weken staat er iedere donderdag een VNG Dialoog in coronatijd gepland. In de dialogen worden actuele thema’s besproken die relevant zijn voor bestuurders en ambtenaren. Er is ruimte voor interactie en het delen van voorbeelden.

Meer informatie