Er wordt steeds vakere gesproken over integraal of domeinoverstijgend ondersteunen van inwoners. Wat zijn uw ervaringen met integraal werken in het brede sociaal domein? De ministeries van SZW, VWS en OCW doen hier onderzoek naar.

U kunt meedoen door het invullen van een beknopte vragenlijst, dit kost ongeveer 10 minuten van uw tijd.

Doel en doelgroep

Doel van het onderzoek is om zicht te krijgen op de diversiteit van integrale ondersteuningsvormen in Nederland, de effectiviteit daarvan en de belemmerende en bevorderende factoren.

De vragenlijst is bedoeld voor iedereen die kennis heeft van de ondersteuning van burgers in zijn/haar gemeente: beleidsmedewerkers, teamleiders en uitvoerend professionals. U kunt werkzaam zijn op het terrein van werk en inkomen, jeugd, maatschappelijke ondersteuning, onderwijs, gezondheidszorg, armoede, schulden, sociale samenhang, veiligheid.

Namens de ministeries voeren de onderzoeksbureaus De Beleidsonderzoekers en DSP-groep dit onderzoek uit. De VNG is als lid van de klankbordgroep betrokken bij het onderzoek.

Meer informatie